Gmina Puszcza Mariańska

Program Ochrony Powietrza (POP)

Archiwum Program Ochrony Powietrza (POP)

Wcześniejsze artykuły znajdują się na stronie archiwalnej - link.

Ankieta dot. analizy problemu ubóstwa energetycznego

Analiza problemu ubóstwa energetycznego

Gminy Puszcza Mariańska

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż Gmina Puszcza Mariańska przystąpiła do przeprowadzenia analizy problemu zjawiska ubóstwa energetycznego.

Celem wykonania analizy problemu ubóstwa energetycznego jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, która umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Konieczność wykonania przez Gminę Puszcza Mariańska analizy zjawiska ubóstwa energetycznego wynika z obowiązującego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, przyjętego Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. zmienionego Uchwałą nr 204/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2023 r. - w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Ubóstwo energetyczne –  to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego.

Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii i paliw), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych.

W związku z powyższym bardzo proszę, aby osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły ankietę.

Ankietę można złożyć:

- bezpośrednio do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska (Sekretariat)

- wysłać pocztą na adres: Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska (decyduje data wpływu do Urzędu)

- elektronicznie na adres: urzad@puszcza-marianska.pl

- wypełnić ankietę internetową pod adresem: https://forms.gle/DRXu6uAjdNwZzrwz7

Termin składania ankiet do 2 sierpnia 2024 r.

Do przeprowadzenia analizy zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie naszej Gminy została upoważniona firma:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł, 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis: 512 110 314 lub biuro@eko-precyzja.eu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

 

              Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                           Krzysztof Boryna