Gmina Puszcza Mariańska

Gospodarka odpadami

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Wójta Gminy Puszcza Mariańska

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 03.05.2024 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2024r. poz.399), Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, że zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLVIII/283/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz Nr LXIV/386/2024 z dnia 10.04.2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki wynoszą:

 

1.     267,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

2.     1068,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W związku z powyższym, ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 267,00  zł, słownie (dwieście sześćdziesiąt siedem zł)

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. z 2023 r, poz. 2505 z późn. zm.).

                         Opłatę należy wnosić na konto Gminy Puszcza Mariańska: 

                         Nr  91 9297 0005 0300 0781 2030 0270

                         (nr rachunku bankowego tylko do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Informuje się, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 

*W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 Wójt Gminy

Krzysztof Boryna

 

UWAGA!!! ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak również z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Puszcza Mariańska będzie:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz

Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na rok 2024. Proszę o dokładne zapoznanie się z harmonogramem wywozu.

W związku z obowiązkiem osiągania przez Gminy poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, apelujemy do wszystkich mieszkańców o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji. 

Wójt Gminy
Michał Staniak

Zawiadomienie Wójta Gminy Puszcza Mariańska

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.03.2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022r. poz.2519), Wójt Gminy Puszcza Mariańska zawiadamia, że zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLVIII/282/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne uległa zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwałą Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej Nr XLVIII/283/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki  obowiązywać będą od 01.03.2023 roku i wynoszą:

    34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
    102,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel* nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
    206,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

Uchwalono następujące zniżki:

- 5,00 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy przydomowych kompostowników i kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne;

- 1,00 zł miesięczna stawka zwolnienia na osobę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Opłatę wylicza się jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji

i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej

w zawiadomieniu. Należy złożyć nową deklarację TYLKO jeśli zmieniła się liczba osób.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ. U. z 2022 r, poz. 479 z późn. zm.).

Opłatę należy wnosić na konto Gminy Puszcza Mariańska:

Nr  91 9297 0005 0300 0781 2030 0270

(nr rachunku bankowego tylko do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Informuje się, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

*W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.