nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa wiaty

Puszcza Mariańska, dnia 22.02.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271/2/2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

                budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na 

                budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie 

               działki numer ewidencyjny 393/4.

     
   W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:       

wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania i przebudowę wiaty na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w miejscowości Korabiewice na terenie 

działki numer ewidencyjny 393/4

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę :

                 

                INSTAL- TERM Krystian Nowicki

                96-500 Sochaczew ul. Żeromskiego 39/26 

   cena ofertowa brutto –644 760,00 zł

słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące  siedemset sześćdziesiąt złotych

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 8 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez  Wykonawcę: Zakład Budownictwa Ogólnego KARBUD  

    Wojciech Karlicki 96-500 Sochaczew ul. Kusocińskiego 5,w kryterium cena otrzymała –

     8,85 pkt.

2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: INSTAL -TERM  Krystian Nowicki

    96-500 Sochaczew ul. Żeromskiego 39/26,w kryterium cena otrzymała- 10,00 pkt.

3.Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola

    97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Krańcowa 31-33A,w kryterium cena otrzymała –

    7,34 pkt.

4.Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe

   „HEGOR” Spółka z o.o 96-500 Sochaczew ul. Gwardyjska 12,w kryterium cena otrzymała  

     6,43 pkt.

5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO”    

    Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski 96-500 Sochaczew ul. Staszica 68,w kryterium cena 

     otrzymała  - 6,79 pkt.

6. Oferta Nr.6 złożona przez Wykonawcę : Zakład Remontowo-Budowlany „ELLA”  

    Bronisław Gawryluk 96-500 Sochaczew ul. Wróblewskiego 4,w kryterium cena otrzymała  

    - 8,45 pkt.

7.Oferta Nr.7 złożona przez Wykonawcę: Z.R.B.T WALD-BUD Waldemar Kleczkowski

    96-320 Badowo-Mściska ul. Grójecka 9,w kryterium cena otrzymała – 9,84 pkt.

8.Oferta Nr.8 złożona przez Wykonawcę: KAL-FAM Zakład Remontowo-Budowlany

    Wojciech Kalinowski 96-330 Puszcza Mariańska, Kamion 40,w kryterium cena otrzymała  

      9,08 pkt.

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od  

   dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                               Michał  Staniak

                                                                                                       Wójt Gminy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 45251984 osób.