nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 19.07.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.6.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  robót 

                    budowlanych polegających  na budowie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej w

                     miejscowości Michałów  w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

             

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:   

wykonanie  robót budowlanych polegających  na budowie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów  w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

 Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę :

                  Zakład Usługowy „BUDRA”

                         99-400   Łowicz

                         ul. Bolimowska 58a

 

   cena ofertowa brutto –98 280,05 zł

słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych pięć groszy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 4 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert w tym 4 nie  podlegające odrzuceniu.

1.      Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę:  P.U.H.M. „SOmiCAR” Mariusz Podwysocki 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Księże Domki 41 ,cena oferty –  106 645,80zł,

w kryterium cena otrzymała – 9,22pkt.

2.      Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Wehrfritz Sp. z o. o ul. Przylaszczkowa 60

51-250 Wrocław , cena oferty – 123 990,00 zł, w kryterium cena otrzymała –

7,93 pkt.

3.      Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usługowy „BUDRA”, 99-400 Łowicz

ul. Bolimowska 58a, cena oferty– 98 280,05 zł, w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.

4.      Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: „RODO” Julian Odechowski Kręczki ul.

Żelazna 12b, 05-850 Ożarów Mazowiecki, cena oferty-  104 087,77 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,44 pkt.

3.Wykluczono następującego Wykonawcę.

P.W. KATRINA Katarzyna Zięba 26-600 Radom ul. Nowospacerowa 26 m.5/6

Biuro: 26-600 Radom ul. Tybia 10.

Uzasadnienie

Zamawiający pismem wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca mimo wezwania nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

Powyższe okoliczności zgodnie z art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r nr.113,poz.759) stanowią podstawę wykluczenia

z postępowania.

Zgodnie z art.24 ust.4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r nr.113,poz.759)

 ofertę Nr.2 Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od

   dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

                                                                                                               Michał Staniak

                                                                                                       Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 42919509 osób.