nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 13.05.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.5.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji 

                 drogi w miejscowości Stary Łajszczew Gmina Puszcza Mariańska.

 

          W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:       

wykonanie modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew Gmina Puszcza Mariańska.

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę :

                   „FEDRO” Sp. z o.o    08-445 Osieck ul. Kolejowa 1

              cena ofertowa brutto –115 492,08 zł

            słownie: sto piętnaście tysięcy złoty osiem groszy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 1 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1.      Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: „FEDRO” Sp. z o.o, 08-445 OSIECK

ul. Kolejowa 1, cena oferty– 115 492,08 zł,w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.

2.      Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych „DROGBUD” Spółka z o.o, 96-500 Sochaczew ul. Kościńskiego 30,

cena oferty – 122 173,44 zł, w kryterium cena otrzymała – 9,45 pkt.

3.      Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „CEZET BIS”  Sp. z o.o, ul.17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice, cena oferty – 129 809,28 zł, w kryterium cena otrzymała – 8,90 pkt.

4.      Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-

Drogowych w Grójcu Spółka z o.o, 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2,cena oferty –

119 787,24 zł, w kryterium cena otrzymała –9,64 pkt.

5.      Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: POL-DRÓG WARSZAWA spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością, 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 7, cena oferty- 

199 677,22 zł, w kryterium cena otrzymała – 5,78 pkt.

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od

   dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                            Michał Staniak

                                                                                                               Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 45252206 osób.