nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 29.01.2015 r.

Nasz znak: D.271.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2015 r. przetargu nieograniczonego na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 150, poz. 907 z późn. zm.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem o frakcji 0-31,5 mm wraz z wyrównaniem, wybrana została oferta Firmy:

„GRUD-TRANS” s. c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Prod.-Transp.-Usł.-Handlowe, Wojciech i Krzysztof Grudkowscy, 96-313 Jaktorów, ul. Gen. Skokowskiego 6

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 97%, gwarancja-3%) otrzymała największą ilość tj. 99,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 20.01.2015 r. do godz. 9°° wpłynęło dziesięć ofert.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (97%) i gwarancja (3%) , ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
KRUSZYWOSORT PPHU, Wiktor Siadaczka,
26-600 Radom, ul. Marglowa 83
cena: 269 080,00 złote - ilość uzyskanych punktów: 93,11
okres gwarancji: 30 miesięcy- ilość uzyskanych punktów: 3,00
Łączna ilość uzyskanych punktów: 96,11

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
F.H.U.T. – AGAR SERWIS, 96-300 Żyrardów, ul. Ks. Skargi 29A
cena: 282 900,00 złote - ilość uzyskanych punktów: 88,56
okres gwarancji – 12 miesięcy - ilość uzyskanych punktów: 0,00
Łączna ilość uzyskanych punktów:88,56

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:
F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 05-430 Celestynów, Pogorzel, ul. Świerkowa 31
cena: 269 200,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:93,06,
okres gwarancji – 30 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:3,00
Łączna ilość uzyskanych punktów:96,06

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:
P.H.U. „PRIMA” Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew
cena: 260 760,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:96,08
okres gwarancji – 12 miesięcy, ilość uzyskanych punktów: 0,00
Łączna ilość uzyskanych punktów:96,08

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:
„GRUD-TRANS” s. c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Prod.-Transp.-Usł.-Handlowe, Wojciech i Krzysztof Grudkowscy, 96-313 Jaktorów, ul. Gen. Skokowskiego 6
cena: 258 280,00 złotych- ilość uzyskanych punktów: 97,00,
okres gwarancji – 25 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:2,00
Łączna ilość uzyskanych punktów:99,00

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:
P.P.H.U. „BETO-TRANS” Józef Piejak, 96-332 Radziwiłłów, ul. Środkowa 38
cena: 275 520,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:90,93
okres gwarancji – 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:3,00
Łączna ilość uzyskanych punktów:93,93

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:
ZWK Józef Siekierski, 96-500 Sochaczew, ul. Planowa 11
cena: 368 000,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:68,08
okres gwarancji – 36 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:3,00
Łączna ilość uzyskanych punktów: 71,08

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg, 02-495 Warszawa, ul. Szomańskiego 8
cena: 309 960,00 złotych- ilość uzyskanych punktów:80,83
okres gwarancji: 18 miesięcy, ilość uzyskanych punktów:1,00
Łączna ilość uzyskanych punktów: 81,83

2. Na podstawie Art. 24, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 150, poz.907 j. t. z późn. zmianami), z postępowania o zamówienie publiczne wykluczono Wykonawców:

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
JKM MIREX Sp. z o. o., 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9
Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wezwał w/w Firmę do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 26 stycznia 2015 r. nie złożył w/w dokumentów.
Zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (vide: art.24 ust.4 ustawy jw.).
Ponieważ Wykonawca JKM MIREX Sp. z o. o. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu nie dołączając do oferty wymaganych w tym zakresie dokumentów , jak również nie przedłożył tych dokumentów na wezwanie Zamawiającego – Wykonawcę należało wykluczyć z udziału w postępowaniu , a złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu.

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 42, 05-091 Ząbki
Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wezwał w/w Firmę do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 26 stycznia 2015 r. nie złożył w/w dokumentów.
Zgodnie z art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (vide: art.24 ust.4 ustawy jw.).
Ponieważ Wykonawca JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu nie dołączając do oferty wymaganych w tym zakresie dokumentów , jak również nie przedłożył tych dokumentów na wezwanie Zamawiającego – Wykonawcę należało wykluczyć z udziału w postępowaniu , a złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu.

3. Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 150, poz.907 z późn. zmianami) w postępowaniu o zamówienie publiczne odrzucono oferty Wykonawców:

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
JKM MIREX Sp. z o. o., 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postę-powania o udzielenie zamówienia została odrzucona.

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:
JAKOŚĆ BIS Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 42, 05-091 Ząbki

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia została odrzucona.

4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252546 osób.