nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 05.09.2012r.

Nasz znak: GK.271/2/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 16 sierpnia 2012r. przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku OSP Waleriany, wybrana została oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe EKOR - POL Bożena Szuplewska, z siedzibą: 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6.

Oferta wybranego przez komisję Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 300,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 04. 09. 2012r. do godz. 9°° wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe EKOR - POL Bożena Szuplewska, 96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 6.
Cena oferty: 38 638,62 złotych, liczba punktów: 300,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta na podstawie Art. 94, ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) przed upływem terminu 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252114 osób.