nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 03.10.2012r.

Nasz znak: GK.271/3/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 24 września 2012r. przetargu nieograniczonego na dostawę kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych.

Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę kostki brukowej betonowej oraz krawężników, oporników i obrzeży betonowych, wybrana została oferta Wykonawcy:

P.P.H. „ POMTECH ” Janusz Czapka, z siedzibą: 26-700 Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 116 lok. 118.

Oferta wybranego przez komisję Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 100%) otrzymała największą ilość tj. 300,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 03. 10. 2012r. do godz. 9°° wpłynęły dwie oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
BRUKLAND Spółka Jawna M. i D. Rusztewscy, 05-220 Zielonka, ul. Marecka 48.
Cena oferty: 12 011,52 złotych, liczba punktów: 260,46

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:
P.P.H. „POMTECH” Janusz Czapka, 26-700 Zwoleń, ul. Doktora Perzyny 116 lok. 118.
Cena oferty: 10 428,19 złotych, liczba punktów: 300,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 42919302 osób.