nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 27.12.2012r.

Nasz znak: GOPS.271.3.2012

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „na wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „na wykonywanie w okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego”.

1. została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu:

Oferta Nr 1 - Spółdzielnia Socjalna „WSPÓLNIE”, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
Cena brutto usług zwykłych z zadań własnych gminy - 72.000,00 zł .
Cena brutto specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych gminie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem - 12.000,00 zł .
Łączna cena brutto zamówienia - 84.000,00 złotych.

2. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Nr 1 Spółdzielnia Socjalna „WSPÓLNIE”, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

Uzasadnienie wyboru:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, tj. do dnia 27.12.2012r. do godziny 9.00 wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu a cena oferty nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie realizacji zamówienia. Oferta w oparciu o kryterium oceny ofert (cena – 100 %) otrzymała 100,00 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej
Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 45253031 osób.