nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty GOPS.231.1.2013

Puszcza Mariańska, dnia 2013.07.03

Nasz znak: GOPS.231.1.2013

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie, w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zawiadamia, że

W postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

1) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę LIBERA S.C., 05-200 Wołomin, Oś. Słoneczna 14 lok. 21, Cena oferty: 60 637,00 zł – Wykonawca wykluczony z postępowania

2) Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę Spółdzielnia Socjalna „WSPÓLNIE”, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, Cena oferty: 69 900,00 złotych – 100,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Socjalna „WSPÓLNIE”, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, za cenę brutto 69 900,00 zł , (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane wykonanie zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Puszczy Mariańskiej

Ewa Śledź

 
Odwiedziło nas już 42911697 osób.