nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 30.01.2015 r.

Nasz znak: D.271.2.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2014, w szacunkowej ilości 250 000 litrów.

1.    Na podstawie Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. Nr 150, poz. 907   z późn. zmianami) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2015, w szacunkowej ilości 250 000 litrów, wybrana została oferta Firmy:

„KOPER” Spółka Jawna 99-400 Łowicz, Pilaszków 18

Oferta wybranej przez komisję Firmy, w oparciu o kryterium oceny ofert (cena - 97%, czas dostawy- 3%) otrzymała największą ilość tj. 99,62 punktów oraz spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 28.01. 2015r. do godz. 9°° wpłynęły cztery oferty.

Na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert: cena (97%) i czas dostawy (3%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 1 - złożona przez Firmę:
„KOPER” Spółka Jawna 99-400 Łowicz, Pilaszków 18
cena oferty: 2,57 złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 96,62

czas dostawy: 8 godz. - ilość uzyskanych punktów: 3,00

Łączna ilość uzyskanych punktów: 99,62

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

PETROJET Sp. z o. o., 26-670 Pionki, Kieszek 52

cena oferty: 2,58 złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 96,25

czas dostawy: 15 godz. - ilość uzyskanych punktów: 2,00

Łączna ilość uzyskanych punktów: 98,25

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:
P.U.H. „L.K.R. Nowakowscy” Spółka Jawna, 96-300 Żyrardów, ul. Glebowa 3
cena oferty: 2,73 złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 90,96

czas dostawy: 6 godz. - ilość uzyskanych punktów: 3,00

Łączna ilość uzyskanych punktów: 93,96

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:

DAMO Plus sp. z o. o. sp. k., 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
cena oferty: 2,56 złotych za 1 litr oleju opałowego - ilość uzyskanych punktów: 97,00

czas dostawy: 30 godz. - ilość uzyskanych punktów: 0,00

Łączna ilość uzyskanych punktów: 97,00

 

2.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                          Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 45252785 osób.