nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dn. 17.01.2012 r.

Mariański Ruch Inicjatyw
Ekonomiczno-Społecznych
ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

ZAPYTANIE OFERTOWE

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych,
ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, zaprasza do złożenia oferty poprzez
wypełnienie formularza załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 

1.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre zarządzanie, Działania
5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

2.    Zakres zamówienia doradztwo w zakresie:

I.      księgowość i finanse – 10 godz./m-c – łącznie 350 godz. (w tym 140 godz. on-line),

II.   zagadnienia prawne, w tym prawo pracy, administracyjne, podatkowe, rejestracja NGO, OPP, równość szans – 10 godz./m-c – łącznie 350 godz. (w tym 140 godz. on-line),

III. zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych, fundraising – 10 godz./m-c – łącznie 350 godz. (w tym 140 godz. on-line),

IV. zarządzanie organizacją pozarządową, promocja i marketing, sprawozdawczość, budowa strategii organizacji, współpraca z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równość szans w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 godz./m-c – łącznie 350 godz. (w tym
140 godz. on-line).

3.  Konsultacje udzielane będą podczas dyżurów specjalistów w punktach informacyjnych Centrum tj. Bolimów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki, Żyrardów oraz on-line.

4.    Termin realizacji zamówienia: luty 2012 r. – grudzień 2014 r.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.    Wymagane kwalifikacje Oferentów:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie oraz kompetencje w zakresie przedmiotu zamówienia.

7.    Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

- 
cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za godzinę) – 80%,
- doświadczenie oraz kompetencje w zakresie przedmiotu zamówienia – 20%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.

Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

8.    Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Elwira Koprowska-Skalska – Koordynatorka projektu
Kontakt: 46 831 81 09 lub 603 996 436

Biuro projektu:

ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

9.    Termin do którego należy składać oferty: 31.01.2012 r.

10.  Prosimy o złożenie we wskazanym terminie załączonego formularza.


Uwaga: formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za pomocą poczty na adres: ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, z dopiskiem „Formularz ofertowy na stanowisko doradca dla organizacji pozarządowych”.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252423 osób.