nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Tadeusza Kościuszki 2

96 – 330 Puszcza Mariańska

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty na realizację kursu pn „Obsługa kasy fiskalnej i minimum sanitarne”.

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-330 Puszcza Mariańska, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,

Tel. 46 831 87 49

 

Zapytanie ofertowe w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej:

http/www.puszcza –marianska.pl                        

II. Opis przedmiotu zapytania

1. Zadanie - przeprowadzenie kursu pn.„Obsługa kasy fiskalnej i minimum sanitarne”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska-SZANSA NA PRACĘ” w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Okres i miejsce realizacji usługi szkoleniowej:

a) 15 listopad 2011 r. -   23 listopad 2011r.

b) Miejsce realizacji szkolenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Pl. Tadeusza Kościuszki 2.

3 .Uczestnicy szkoleń: osoby bezrobotne z terenu gminy Puszcza Mariańska.

4.Szkolenie realizowane dla 5 osób.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników szkolenia.

5. Liczba godzin szkoleniowych:  32 godziny.

Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 

Tematyka szkolenia:

- choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia pokarmowe oraz czynniki, które je wywołują ( drobnoustroje, nosicielstwo bakterii, zanieczyszczenia chemiczne, pozostałości środków ochrony roślin, pozostałości antybiotyków, zatrucia grzybami, substancje dodatkowe w żywności),

- zagadnienia zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym (higiena osobista, znaczenie badań lekarskich, warunki sanitarne w produkcji, zasady mycia i dezynfekcji, zapobieganie obecności szkodników w żywności),

- stan techniczny zakładu z uwzględnieniem urządzeń sanitarnych, wewnętrzna kontrola warunków sanitarnych,

- wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności i żywienia,

- zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie,

- źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych żywności,

- bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce handlowej,

- bhp przy urządzeniach elektrycznych, transporcie ręcznym i mechanicznym,

- ochrona przeciwpożarowa,

- podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych,

- budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych,

- przygotowanie kasy do pracy,

- sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów.

 

6. Zajęcia muszą być realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00  w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dydaktycznych dziennie (godz. dydaktyczna 45 min).

7. Wykonawca szkolenia ma obowiązek ubezpieczyć osoby skierowane na kurs/szkolenie od NNW.

8. Czas trwania egzaminu nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/szkolenia.

9. Koszty egzaminów należy wliczyć w koszt kursu/szkolenia.

10. Wykonawca szkolenia w trakcie trwania zajęć ma obowiązek zapewnić serwis kawowy i obiad dla uczestników kursu.

10. W okresie trwania zajęć wykonawca ma obowiązek zapewnić kursantom warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

III .Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia i egzaminowania,

- posiadają aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy

- posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponują potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia,

 

 

IV. Usługa obejmuje:

1.Ubezpieczenie uczestników szkolenia.

2 . Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

3. Zapewnienie serwisu kawowego i obiadu.

4. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.

5. Zorganizowanie egzaminu.

6. Poniesienie opłat egzaminacyjnych.

7. Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu po zdanym egzaminie.

8. Prowadzenie dokumentacji szkolenia.

9. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Pl. Tadeusza Kościuszki 2, pok. 3, 96 – 330 Puszcza Mariańska.

 

V. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach:

1. Nazwa i adres Wykonawcy.

2. Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy( imię i nazwisko, tel., fax., mail)

3. Cenę jednostkową brutto na osobę (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest koszt opłaty egzaminacyjnej, ubezpieczenia uczestników szkolenia, materiałów szkoleniowych, bufetu kawowego  i obiadu).

Cena winna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym

( pkt. III ),

w tym wg załączników:

a. Program szkolenia –Załącznik nr 1

b. Harmonogram szkolenia –Załącznik nr 2

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska  w pokoju nr 3, lub pocztą elektroniczną na adres: gops@puszcza-marianska.pl. w terminie do dnia 10.11.2011r. do godz. 16.00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do               zamawiającego a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna zawierać ceny brutto. 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny oferty stanowi  cena – 100%

Uwagi.

Płatność za fakturę przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  faktury do GOPS

przez realizującego zamówienie.

 

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji. 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252572 osób.