nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 13.07.2016r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

OŚ.6232.4.2016

 

            W związku z planowanym zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska, Wójt Gminy Puszcza Mariańska prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska.

 

W ofercie proszę podać cenę za 1m2  (netto i brutto).

 

            Jednocześnie informuję iż do odbioru, transportu i utylizacji jest 7067m2  (127,21Mg).

 

Do oferty należy załączyć :

·         zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kopia zezwolenia),                      o którym mowa w art. 233 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.               (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),

·         umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór – unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Termin składania ofert: do 19 lipca 2016 roku (włącznie) - Urząd Gminy Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, pokój                               nr 8 - Sekretariat. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym  opakowaniu z napisem ,,Oferta na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Puszcza Mariańska – etap I” . Po za podanymi wyżej oznaczeniami opakowanie może posiadać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla).

O wyborze oferty decyduje najniższa cena. Środki na wykonanie zadania będą pochodziły w 85% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 15% z budżetu Gminy Puszcza Mariańska. Zamawiający zastrzega unieważnienie niniejszego postępowania w przypadku nie otrzymania dotacji                    z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację                 w/w zadania.

 

Termin wykonania w/w robót: do 15 września 2016 roku. Termin wykonania jest terminem nieprzekraczalnym. Za naruszenie terminu wykonania oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy umowa przewidywać będzie kary umowne.  

 

 

Wójt Gminy

Michał Staniak

 

Osoba do kontaktu:

 Inspektor ds. ochrony środowiska

 Irmina Cuper,  pok. nr 9

 tel. (0-46) 831-81-51 wew. 34

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42932374 osób.