nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska

Puszcza Mariańska, dnia  28.03.2017 r.
D.271.8.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: wykonania obowiązkowych kontroli stanu technicznego  obiektów budowlanych będących   w zasobie Gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na podstawie  art 4 ust. 8 ustawy PZP(Dz. U z 2015 r. poz. 2164).
 
Wójt Gminy Puszcza Mariańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  obowiązkowych kontroli stanu technicznego  obiektów budowlanych będących w zasobie gminy Puszcza Mariańska według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  obowiązkowych kontroli stanu technicznego  obiektów budowlanych obejmujących:
1.1 kontrole wynikające z Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych:
a) okresowe, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki i otoczenia obiektu budowlanego z badaniem instalacji elektrycznej;
b) okresowe, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
c) okresowe, dwa razy w roku, w zakresie jak lit. b) w przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m2;
d) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe, pożary i powodzie;
e) okresowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów i ich wielkości do potrzeb użytkowych;
f) okresowe polegające na sprawdzeniu efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji i ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych;
g) jednorazowe instalacji ogrzewczych z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat;
h) przegląd roboczy przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.
1.2. kontrole wynikające z przepisów przeciwpożarowych:
a) przegląd techniczny i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych;
b) próba ciśnieniowa węży hydrantowych;
c) przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych;
1.3. kontrole wynikające z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:
a) okresowe stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych;
b) okresowe efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.

Przeglądowi nie podlegają przewody kominowe ( dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków ( obiektów) należy sporządzić protokół w wersji papierowej  w oparciu, o który zostaną dokonane odpowiednie wpisy w książkach obiektów.
Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także założenie książek obiektów, na budynki ( obiekty) nie posiadające takiego dokumentu.
W trakcie trwania zamówienia Zamawiający zastrzega prawo do zmiany załącznika nr 1 tj. ilości obiektów wskazanych w wykazie budynków będących w zasobie gminy Puszcza Mariańska, w przypadku gdy:
  - w trakcie trwania zamówienia dany obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży,
  -  w trakcie trwania zamówienia Zamawiający uzna brak potrzeby przeprowadzania przeglądu. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzedzającym może obejmować ± 30% obiektów.
 Wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego, co do których dokonano przeglądów, a  wynagrodzenie przypadające do zapłaty zostanie ustalone wg cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

2. Termin wykonania umowy:
 Do dnia 31.08. 2017 r. z tym, że dla obiektów, którym termin ostatnich przeglądów technicznych upływa w trakcie trwania umowy Wykonawca wykona przeglądy w ciągu 14 dni po dniu zakończenia ważności przeglądu technicznego danego obiektu.
3. Kryterium wyboru oferty:
100% - cena
Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych brutto dla każdego obiektu. Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i stanowić będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Wymagane dokumenty:
- druk oferty
- kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach odnoszących się do poszczególnych czynności przeglądu technicznego.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 4, należy złożyć w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie  oznaczona nazwą i adresem firmy (Wykonawcy), zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska oraz opisana : oferta na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Puszcza Mariańska.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r., do godz. 12:00.
Uwaga: o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczono na stronie: www.puszcza-marianska.pl
4. Osoba do kontaktu Pani Justyna Sobczak, tel.: 46/831-81-51, 46/831-81-69 wew. 23.

6. Warunki realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w oparciu o pisemną umowę zawartą z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Za datę zawarcia umowy uznaje się dzień podpisania umowy przez obie strony. W tej sytuacji nie stosuje się art. 70 K.C. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. Warunki umowne określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

7. Załączniki:

- wykaz obiektów podlegających przeglądowi – załącznik nr 1
- formularz cenowy – załącznik nr 2
- projekt umowy – załącznik nr 3

                                           Wójt Gminy Puszcza Mariańska
                                              Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252505 osób.