nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dn.14.11.2011 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Tadeusza Kościuszki 2 
96 – 330 Puszcza Mariańska

Dotyczy: zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej zaprasza do złożenia oferty na realizację kursu pn „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy o dzieło.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-330 Puszcza Mariańska, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 
Tel. 46 831 87 49

Zapytanie ofertowe w postaci elektronicznej znajduje się na stronie internetowej:
http/www.puszcza –marianska.pl    
II. Opis przedmiotu zapytania
1. Zadanie - przeprowadzenie kursu pn.„ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska-SZANSA NA PRACĘ” w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Okres i miejsce realizacji usługi szkoleniowej:
a) 25 listopad 2011 r. -   30 listopad 2011r. 
b) Miejsce realizacji szkolenia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Pl. Tadeusza Kościuszki 2.
3. Uczestnicy kursu: osoby  bezrobotne, niepracujące, nieaktywne  zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone  wykluczeniem społecznym z terenu gminy Puszcza Mariańska.
4. Szkolenie realizowane dla 7 osób.
   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników kursu. 
5. Liczba godzin szkoleniowych:  14 godzin. 
   Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

Tematyka kursu:
 Uruchomienie działalności  gospodarczej:
•    Rejestracja działalności gospodarczej (EDG 1)
•    Wybór formy opodatkowania
•    Ewidencja księgowo – podatkowa
•    Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
•    Rejestracja do podatku od towarów i usług,
Podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych:
•    Źródła przychodów w działalności gospodarczej
•    Koszty stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania przychodu
•    Lokal i samochód w działalności
•    Podstawowe zasady amortyzacji środków trwałych
•    Obliczenie zobowiązania podatkowego
Podstawy podatku od towarów i usług:
•    Podatek należny i naliczony
•    Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
•    Powstanie obowiązku podatkowego
•    Terminy odliczenia podatku naliczonego
•    Rejestry i deklaracje podatkowe
•    Działalność mieszana, ustalenie proporcji i roczna korekta
•    Kasy fiskalne
Dokumenty w obrocie gospodarczym
Zatrudnianie pracownika:
•    Informacje o kandydacie
•    Badania lekarskie
•    Umowa o pracę i jej rodzaje
•    Szkolenie BHP
•    Zgłoszenie do ZUS
•    Dokumentacja pracownicza (akta osobowe pracownika, choroby zawodowe, ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń, odzież i środki ochrony indywidualnej)
•    Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
•    Nawiązanie stosunku pracy
•    Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
•    Czas pracy
•    Udzielanie urlopów pracownikom (urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze, urlopy okolicznościowe).

6. Zajęcia muszą być realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00  w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dydaktycznych dziennie (godz. dydaktyczna 45 min).
10. W okresie trwania zajęć wykonawca ma obowiązek zapewnić kursantom warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

III .Warunki udziału w postępowaniu ofertowym. 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia, tj. wykształcenie wyższe uzupełnione szkoleniami lub kursami z zakresu umiejętności trenerskich,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

IV. Usługa obejmuje:
1 . zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
2. przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym.
3. wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu.
4. prowadzenie dokumentacji szkolenia.
5. dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Pl. Tadeusza Kościuszki 2, pok. 3, 96 – 330 Puszcza Mariańska.

V. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach:
1. dane identyfikujące osobę /imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe/,
2. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3. stawkę brutto za 1 godzinę usługi oraz cenę łączną brutto przeprowadzenia szkolenia (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest koszt materiałów szkoleniowych).
Cena winna uwzględniać ewentualne upusty jakie Wykonawca oferuje oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym
( pkt. III ),
w tym wg załączników:
a. oferta – załącznik nr 1
b. kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2
a. program kursu – załącznik nr 3
b. harmonogram kursu – załącznik nr 4

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska  w pokoju nr 3, lub pocztą elektroniczną na adres: gops@puszcza-marianska.pl. w terminie do dnia 22.11.2011r. do godz. 16.00. 
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna zawierać ceny brutto. 

VI. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny oferty stanowi  cena – 100%
Uwagi.
Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  rachunku do umowy o dzieło  do siedziby GOPS przez realizującego zamówienie.

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji. 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252773 osób.