nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                    Puszcza Mariańska , dnia 09.03.2011 r

 

Nasz znak:I.271/3/2011

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych 

                polegających na budowie zbiornika wyrównawczego  na terenie Stacji Uzdatniania

               Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody

               w Bartnikach.

 

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

Czy dysponujecie Państwo projektem wykonawczym zbiornika? Jeśli nie to rozumiem, że projekt wchodzi w zakres zadania/przetargu?

Odpowiedź

Posiadamy projekt budowy zbiornika wraz z pozwoleniem na budowę.

Pytanie Nr.2

Jaki jest zakres prac elektrycznych?

Odpowiedź

Zasilanie zestawu pompowego i instalacja sterowania zbiornikami oraz instalacja uziemiająca. Projekt instalacji elektrycznej znajduje się na stronie internetowej.

Pytanie Nr.3

Czy podane przedmiary robót wchodzą w zakres zadania w całości, czy tylko część? Jeśli tylko w części, to proszę podać które pozycje wchodzą w zakres zadania.

Odpowiedź

Podane przedmiary robót obejmują cały zakres zadania.

Pytanie Nr.4

Jaki jest konkretnie zakres prac ziemnych? Czy w zakres prac wchodzi przygotowanie miejsca pod fundament zbiornika, czy jeszcze jakiś?

Odpowiedź

W zakres prac ziemnych wchodzą roboty ziemne wyszczególnione w przedmiarze robót.

Pytanie Nr.5

Czy w zakres zadania wchodzą jakieś układy automatyki, sterowania itp.?

Odpowiedź

W zakres zadania wchodzi instalacja elektryczna sterownicza łącząca przewodem kablowym budynek SUW ze zbiornikiem. W zakres również wchodzi zastosowanie w zbiorniku sondy z przewodami. Sterowanie pracą zbiornika odbywać się będzie za pomocą przełącznika zamontowanego w skrzynce w pomieszczeniu SUW (pełny zakres wykonania instalacji znajduje się w części opisowej projektu technicznego w branży elektrycznej i przedmiarach robót)

Pytanie Nr.6

Czy w zakres zadania wchodzi dostawa urządzeń typu: areator, odmanganiacz, armatura, filtry, pompy itp.?

Odpowiedź

W zakres zadania wchodzi tylko to co jest uwzględnione w przedmiarze robót.

Pytanie Nr.7

Jaki jest zakres wykonania rurociągów? Czy dysponujecie państwo projektem rurociągów żeliwnych, PVC i inne. Jaka jest ich długość?

Odpowiedź

W załączonym projekcie do SIWZ na planie zagospodarowania działki jak również na rysunku SUW Łajszczew Stary pokazano przebieg rurociągów. Długość tych rurociągów podana jest w przedmiarze robót.

Pytanie Nr.8

Informacje podane w zał. do przetargu projektach mają charakter technologiczny.

Czy w zakresie zadania jest projekt wykonawczy na prace instalacyjne w zakresie elektrycznym i budowlanym?

Odpowiedź

Istniejąca stacja we wsi Łajszczew Stary jest stacją wykonaną w technologii tradycyjnej.

Stacja pracuje w układzie jednostopniowym, woda ujmowana ze studni za pomocą pompy głębinowej jest tłoczona za pośrednictwem odżelaziaczy poprzez hydrofor na sieć. Po wybudowaniu zbiornika wyrównawczego wody pitnej oraz odmanganiacza stacja pracować będzie w układzie dwustopniowym.

 

                                                                                              Z up. WÓJTA

                                                                                       mgr Wioleta Malowaniec

                                                                                                Sekretarz Gminy

 

 

                                                                                

                                                                          Puszcza Mariańska, dnia 09.03.2011 r

                                                                                  

Nasz znaki.271/3/2011

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych 

                polegających na budowie zbiornika wyrównawczego  na terenie Stacji Uzdatniania

                Wody w Łajszczewie Starym oraz areatora w budynku Stacji Uzdatniania Wody w

                Bartnikach

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

Czy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie rodzaju dokumentów jakich  

może żądać Zamawiający od Oferentów, przedłożenie do oferty protokołów odbioru 

końcowego zadania z potwierdzeniem iż prace zostały wykonane należycie lub zostały 

wykonane bez zastrzeżeń zamiast referencji zostanie uznane za spełnienie żądania  

 Zamawiającego zawartego w pkt.IX, myślnik 13 Specyfikacji Istotnych Warunków 

 zamówienia (SIWZ)?

Odpowiedź

Przedłożenie protokołów odbioru końcowego zadania potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie bez zastrzeżeń będzie uznane jako spełnienie żądania zawartego

 w pkt. IX, myślnik 13 SIWZ.

Pytanie Nr.2

Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej zadania. Zamieszczony na stronie internetowej projekt nie jest kompletny brakuje stron 2-10 w projekcie budowy zbiornika wyrównawczego w Łajszczewie Starym.

Odpowiedź.

Strony 2-10 dokumentacji projektowej budowy zbiornika wyrównawczego w Łajszczewie Starym nie zamieszczono na stronie internetowej ponieważ zawierają dokumenty: uprawnienia budowlane projektanta jak również osoby sprawdzającej projekt wraz z zaświadczeniami wpisu na listę właściwej okręgowej  izby inżynierów budownictwa.

Pytanie Nr.3

W przedmiarze  robót-SUW Łajszczew Stary – załącznik Nr.2 do SIWZ-dz.6 technologia SUW w poz.43,44,45 podano montaż pojedynczych  pomp wirowych.Czy chodzi tu o pompy II -ego stopnia? W projekcie zadania- str.16 pompy II-ego stopnia mają stanowić kompletny zestaw pompowy. Co ze sterowaniem zestawu?. Czy ma być wycenione w części elektrycznej?. W którym miejscu?

Odpowiedź

Należy uwzględnić 3 pompy w zestawie pompowym II –stopnia, w przedmiarze ujęto pompy pojedynczo. Sterowanie zestawu pompowego uwzględniono w przedmiarze robót elektrycznych poz.4,7 i 8 oraz przewody.

 

 

 

Pytanie Nr.4

W przedmiarze robót –SUW Łajszczew Stary – dz.6 technologia w poz.46 jest filtr GA014fi 1400H 2,56 m. Czy pozycja ta obejmuje kompletny filtr wraz z armaturą do ręcznego sterowania i ze złożem?

Odpowiedź

W przedmiarze robót dz.6- technologia poz.46 obejmuje kompletny filtr wraz z armaturą do ręcznego sterowania i ze złożem filtracyjnym.

 

                                                                                              Z up. WÓJTA

                                                                                       mgr Wioleta Malowaniec

                                                                                                Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 
Odwiedziło nas już 45252696 osób.