nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                      Puszcza  Mariańska, dnia 08.03.2011r.

Gmina Puszcza Mariańska

ul. Stanisława Papczyńskiego 1,

96-330 Puszcza Mariańska
województwo mazowieckie,
tel. (46) 831 81 51, faks (46) 831 81 18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz znak: GKZK.271.1.2011

                Wójt Gminy Puszcza Mariańska, działając w imieniu Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie inwentaryzacji  zasobów azbestowych   na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną efektu ekologicznego programu”. Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010.113.759, z późn. zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

I. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie inwentaryzacji  zasobów azbestowych   na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z  oceną efektu ekologicznego programu.

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu w 4 egz. w wersji papierowej i w 3 egz. w wersji elektronicznej.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

1)      przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania

2)       przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury oraz na podstawie informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli lub zarządców nieruchomości, pracownicy Wykonawcy są zobowiązani odwiedzić wszystkie nieruchomości na terenie gminy,

§  dla każdego obiektu, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest należy przeprowadzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649),

§  kartę oceny wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla właściciela/zarządcy nieruchomości, drugi dla Zamawiającego,

§  podczas przeprowadzania inwentaryzacji wykonawca zbierze informacje od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest,

§  dane uzyskane z inwentaryzacji z  danymi na temat stanu pilności i planowanego terminu usunięcia należy przedłożyć Zamawiającemu w formacie .xls

3)      opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną efektu ekologicznego programu. Układ i zawartość programu należy opracować w konsultacji z Zamawiającym. Program ma zawierać m.in. aktualne dane na temat możliwości źródeł finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu.

 1. Termin wykonania zamówienia – maksymalnie do dnia 12.10.2011r.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Justyna Więch, Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej, pokój nr 10, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, tel. (46) 831 81 51, e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl . Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

 

II. Przygotowanie i składanie ofert

 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1, podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty przeprowadzenia spisu z natury i oceny stanu wyrobów zawierających azbest.
 2. Do oferty należy załączyć:
  • oświadczenie według załącznika nr 2
  • wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykazali wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją lub jednej usługi polegającej na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
  • dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
 3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 4. Oferty należy składać do dnia 15.03.2011r. do godziny 15.00.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty faksem lub mailem, o ile zostanie ona niezwłocznie potwierdzona drogą pisemną.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi poprzez ogłoszenie na stronach internetowych  www.puszcza-mariańska.pl ,  http//:ugpuszczamarianska.bip.org.pl .

III. Kryterium wyboru  najkorzystniejszej oferty.

1.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi  

            kryteriami :

·       cena (koszt)     -  100 %

Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana z Wykonawcą dopiero po otrzymaniu dotacji przez Zamawiającego z Ministerstwa Gospodarki. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma dotacji nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą.

 

                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                             Michał Staniak       

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252713 osób.