nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

 

Puszcza Mariańska dnia 06.04.2012r.

Nasz znak: GKZK.271.1.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  Ogłoszonego w dniu 22 marca 2012r. przetargu nieograniczonego  na „Demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska- etap I”

                 Na podstawie Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Puszcza Mariańska zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na „ demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska – etap I”, wybrana została oferta Firmy:

GRAFFITI  Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski ,
ul. Szybka 30, 88-200 Radziejów

Oferta  wybranej  przez  komisję  Firmy,  w  oparciu  o  kryterium  oceny  ofert (cena - 100%)  otrzymała  największą  ilość  tj. 100,00  punktów   oraz  spełnia wszystkie  warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawą dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

uzasadnienie

W  terminie wyznaczonym przez zamawiającego do składania ofert  tj. do dnia  30. 03. 2012r. do godz. 10°° wpłynęło trzynaście ofert.

Na  podstawie streszczenia  i  porównania złożonych ofert, w oparciu o kryterium oceny ofert:   cena (100%), ocena ofert przedstawia się następująco:

Oferta nr 2 - złożona przez Firmę:

MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, 84-252 Orle, ul. Pomorska 49
Cena oferty: 62 343,10 zł, liczba punktów: 43,39

Oferta nr 3 - złożona przez Firmę:

PHUP „EURO – GAZ” Sp.j. , 26-052 Sitkówka- Nowiny, Zgórsko 31a
Cena oferty: 40 426,13 zł , liczba punktów: 66,92

Oferta nr 4 - złożona przez Firmę:

TERMOEXPORT Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych,
00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24 m.7
Cena Oferty: 47 349,63 zł , liczba punktów: 57,13

Oferta nr 5 - złożona przez Firmę:

RAMID Mirosław Dec, 03-288 Warszawa ul. Kowalskiego 1/54
Cena oferty:42 484,05 zł , liczba punktów: 63,67

Oferta nr 6 - złożona przez Firmę:

ECO-TEC Maciej Mączyński, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 44/19
Cena oferty: 38 702,98 zł , liczba punktów: 69,89

Oferta nr 7 - złożona przez Firmę:

P.P.U.H. „ANWO”, 99-400 Łowicz, ul. J. Pawła II nr 80
Cena oferty: 37 903,23 zł,  liczba punktów: 71,37

Oferta nr 8 - złożona przez Firmę:

Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. , 28-142 Tuczępy , Dobrów 8  
Cena oferty: 35 494,02, liczba punktów: 76,21

Oferta nr 9 - złożona przez Firmę:

Zakład Gospodarki Komunalnej „ GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, 87-732 Lubanie, Mikorzyn 19
Cena oferty: 44 550,89 zł, liczba punktów: 60,72

Oferta nr 10 - złożona przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o. o.,
26-600 Radom, ul. Wrocławska 3
Cena oferty: 35 174,95, liczba punktów: 76,91

Oferta nr 11 - złożona przez Firmę:

ECO-POL Sp. z o. o., 86-120 Pruszcz ul. Dworcowa 9
Cena oferty: 57 948,80 zł, liczba punktów: 46,68

Oferta nr 12 - złożona przez Firmę:

Firma Handlowo-Usługowa „HAND-DACH” Adam Strasenburg,
96-300 Żyrardów ul. Zamknięta 12-16
Cena oferty: 113 875,40 zł, liczba punktów: 23,75

Oferta nr 13 - złożona przez Firmę:

GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski,
88-200 Radziejów, ul. Szybka 30
Cena oferty: 27 053,26 zł, liczba punktów: 100,00

Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  być  zawarta  w  terminie  nie krótszym niż  5  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu.

Na  podstawie   Art.  24,  ust.  2,  pkt  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zmianami), z postępowania o zamó-wienie publiczne wykluczono Wykonawcę:

INWESTBUD Sp. z o. o., 02-968 Warszawa, ul. Przyczółkowa 124 A-  Oferta nr 1

Zamawiający  pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów  potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.    Wykonawca do dnia 5 kwietnia 2012r. nie złożył  brakujących dokumentów w siedzibie  Zamawiającego.

Powyższe okoliczności stanowią podstawę do wykluczenia z postępowania.

Na podstawie Art. 89,  ust. 1,  pkt 5 oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z  postę-powania  o  udzielenie  zamówienia,  została  odrzucona.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

 
Odwiedziło nas już 42986948 osób.