nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, dnia 18.05.2012 r.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.3.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:   wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o
05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
cena ofertowa brutto – 141 090,84 zł
słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 3 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2. W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert nie  podlegających odrzuceniu.

1. Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o 97-300, Piotrków Trybunalski ul. Południowa 17/19 cena oferty – 176   559,12 zł, w kryterium cena otrzymała – 79,91 pkt.
2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę: Zakład Ogólnobudowlany „MARBUDEX” Marek Kierlańczyk 96-100 Skierniewice ul. Łowicka 127  cena oferty – 287 229,60 zł, w kryterium cena otrzymała – 49,12 pkt.
3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Spółka z o.o, 05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2 cena oferty – 141 090,84 zł, w kryterium cena otrzymała – 100,00 pkt.
4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę: P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o.o Budowa i Naprawa Dróg02-495 Warszawa ul. Szomańskiego 8, cena oferty –145 140,00 zł, w kryterium cena otrzymała – 97,21 pkt.
5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna 05-230 Kobyłka ul. H. Sienkiewicza 13, cena oferty-  159 695,55 zł, w kryterium cena otrzymała – 88,35 pkt.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Michał Staniak Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 42919402 osób.