nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi opiekuńcze GOPS

Znak: GOPS.271.6.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Puszcza Mariańska: „na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Ewa Śledź, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49,    ogólny adres internetowy: www.puszcza-marianska.pl

 

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).

 

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).

 

4) Adres, pod który należy przesyłać oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska,

 

5) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „na wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  usług  opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych  usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi , jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

 

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługa; Główne miejsce świadczenia usług: gmina Puszcza Mariańska

 

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

 

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistycznych usług dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych na podstawie rozporządzenia Ministra  Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych  usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

 

Przez usługi opiekuńcze zwykłe  rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznego GOPS Puszcza Mariańska, w miejscu jego zamieszkania, polegających w szczególności na:

-          zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznego,

-          podstawowej opiece higieniczno-sanitarnej nad podopiecznym,

-          pielęgnacji , dokonywaniu zakupów , załatwianiu spraw osobistych podopiecznego,

-          pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,

-          rehabilitacja fizyczna ,

-          usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie

-          wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,

-          wykonywanie innych czynności na rzecz podopiecznego , wynikających z rozeznania potrzeb w środowisku podopiecznego,

-          zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem.

 

Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych gminie dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w tym dla dzieci z autyzmem   rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznego GOPS Puszcza Mariańska, w miejscu jego zamieszkania , polegających w szczególności na:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

— samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

— dbałość o higienę i wygląd,

— utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

— wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

— korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

— pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych — poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

— ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

— doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

— kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

— współpraca z rodziną — kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

— w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

— w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

— w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

— w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

— w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

— w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

— nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

— pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

— zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja — jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. ):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm. ).

 

1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 85312000-9 – Usługi opieki społecznej nie obejmujące miejsc noclegowych.

 

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: wykonywanie usług opiekuńczych w rozmiarze łącznie maksymalnie 12 500 godzin w okresie trwania umowy, w tym:

-usługi zwykłe z zadań własnych gminy – max 11 400 godzin,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym specjalistyczne usługi dla dzieci z autyzmem z zadań zleconych gminie – max  1100 godziny.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.01.2012; data zakończenia: 31.12.2012

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy i :

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)       nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia -nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składając ofertę ( na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do specyfikacji ) dołącza do niej  następujące dokumenty:

 

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy  zgodnie  z drukiem załączonym do specyfikacji (załącznik Nr 2)

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru , w którym wykonawca jest wpisany albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika  urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat  i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego  organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

4.Informację o ilości godzin wykonywanych , w ramach zamówienia publicznego ,  usług opiekuńczych w roku 2009 i 2010 z podaniem ich wartości dat wykonania i odbiorców,  przy czym wymagane jest aby ilość ta była nie mniejsza niż 11 000 godzin usług dla każdego wymaganego roku. Informację należy sporządzić według wzoru (załącznik Nr 3).

 Do informacji tej należy załączyć dokument potwierdzający jakość i  świadczenie przez wykonawcę w 2009 i 2010 roku  usług w ilości  wymaganej , wystawiony przez zleceniodawcę tych usług.

5.Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich  kwalifikacji .

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę:

-  co najmniej 6 pracownikami posiadającymi  kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych z zadań własnych gmin oraz dokumenty potwierdzające, że pracownicy ci posiadają co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu usług  opiekuńczych:

- co najmniej 2 pracownikami posiadającymi kwalifikacje lub spełniającymi warunki określone w § 3 rozporządzenia Ministra   Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych  usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak  również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz dokumenty potwierdzające, że pracownicy ci posiadają co najmniej roczny staż pracy przy wykonywaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Za pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych zwykłych z zadań własnych gminy zamawiający uważać będzie tych,  którzy posiadają co najmniej przeszkolenie w zakresie wykonywania usług opiekuńczych .

Wykaz  należy sporządzić według wzoru (załącznik Nr 4).

 

6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 5)

7.Informację banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy ,  potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

 

PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1)   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1)       Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena-80%

                                          doświadczenie – 20%

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

2)       Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.puszcza-marianska.pl

3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20-12-2011r.  do  godziny 900 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2        pokój Nr 3.

3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.4) Termin związania ofertą: 30 dni

3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20-12-2011, godzina 915 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej  ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pokój Nr 6

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12.12.2011r.

 

                                                                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                     Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

                                                                                                                                 Ewa Śledź

                                                              

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252333 osób.