nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 01.02.2011r.

Ob.423.3.2011

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

 

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia
1 października 2010r.  poddano konsultacjom projekt rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2011.

2. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 21.01.2011r. do 28.01.2011r.

3. Przebieg konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2011 na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w projekt był również udostępniony w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska pokój nr 20. Wnioski, uwagi i opinie do projektu należało składać
w wyznaczonym terminie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska – pokój nr 8. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była
p. Aleksandra Wójcicka – inspektor na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich
w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska.

4. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie jako jedyne swój wniosek – opinię do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Kulturowo – Przyrodnicze „BUDNICKA TRADYCJA” z siedzibą
w Bartnikach. Organizacja wnioskowała o wprowadzenie n/w zmian
w projektowanym  rocznym programie współpracy Gminy Puszcza Mariańska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011:

Lp.

Wniosek Organizacji

Przyjęcie / odrzucenie propozycji wraz z uzasadnieniem

1

w punkcie VI programu doprecyzować o jakie konkretnie kwoty chodzi i na realizację jakiego celu są przeznaczone

Propozycji nie uwzględniono – kwoty przewidziane na realizację danego zadania są określone szczegółowo w Uchwale Budżetowej,

poza tym w przypadku dokonywania zmian                w Budżecie będzie istniała konieczność nanoszenia zmian również w rocznym programie współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2

w punkcie IX konkretnie określić ilu przedstawicieli organu wykonawczego i ilu reprezentantów organizacji pozarządowych powinno zasiadać w komisji konkursowej, przy czym przedstawiciele ngo powinni być wybierani raz na pół roku i nie mogą oni reprezentować jednej organizacji

Propozycję uwzględniono częściowo – w punkcie IX programu zostanie zawarty zapis „W skład komisji wchodzi:

1. dwóch przedstawicieli organu wykonawczego

2. jeden reprezentant organizacji pozarządowych.”

 

Członkowie komisji ze strony ngo nie mogą być wybierani w zaproponowany przez Organizację sposób   ponieważ komisja konkursowa jest powoływana zarządzeniem Wójta Gminy  dla konkretnego konkursu ofert i w jej skład nie może wchodzić reprezentant organizacji , która bierze udział w konkursie  (art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

3

do oceny i kwalifikacji wniosków zastosować ujednolicony formularz kwalifikacyjny                         z punktową formą oceny wniosków

Propozycji nie uwzględniono – roczny program współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 określa ogólnie tryb i zasady działania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert. Propozycja Organizacji dotyczy szczegółowych zasad pracy komisji konkursowej.

4

informacje o tym, jakiej organizacji została przyznana dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania powinna być jawna i upubliczniona

Propozycji nie uwzględniono - informacja taka w formie zarządzenia Wójta Gminy jest podawana do publicznej wiadomości (poprzez BIP, stronę internetową gminy,  tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy Puszcza Mariańska) niezwłocznie po rozstrzygnięciu danego konkursu ofert.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Osoba sporządzająca protokół:

inspektor Aleksandra Wójcicka     

 
Odwiedziło nas już 45252626 osób.