nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ  30000 EURO NA ROK 2017

 

Lp

Zamawiający

- KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

/dostawa, usługa, robota budowlana/

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia publicznego lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia w złotych

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

 

1.

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej

usługa

przetarg nieograniczony

230.000,00

IV kwartał

-

2.

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska

Usługa

Przetarg nieograniczony

398.446,00

III kwartał

Umowa na 2 lata

3.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych

dostawa

Przetarg nieograniczony

500.000,00

I kwartał

 

4.

 

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem wraz z wyrównaniem

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400.000,00

I kwartał

 

5

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Ocieplenie budynków

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150.000,00

I kwartał

 

6.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Utwardzenie działek kostką brukową

Roboty  budowlane

Przetarg nieograniczony

100.000, 00

II kwartał

 

7.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

II/III kwartał

 

8.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

III kwartał

 

9.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Huta - Studzieniec

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

II kwartał

 

10.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Budowa studni głębinowej i odcinka sieci wodociągowej na terenie boisk sportowych „Relax” w Bartnikach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

50.000,00

III kwartał

 

11.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Bartniki w ulicy Parkowej

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

III kwartał

 

12.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów i Bartniki

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

III kwartał

 

13.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

II kwartał

 

14.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Budowa oświetlenia boisk sportowych „Relax” w Bartnikach

robota budowlana

przetarg nieograniczony

50.000,00

II kwartał

 

15.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Remonty dróg gminnych polegające na utwardzeniu nawierzchni za pomocą betonu asfaltowego – warstwy wiążące i ścieralne

robota budowlana

przetarg nieograniczony

400.000,00

I kwartał

 

16.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Michałów – Puszcza Mariańska, polegająca na ułożeniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200.000,00

I kwartał

 

17.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Budowa kładki dla pieszych i chodnika przy ulicy Wspólnej w miejscowości Mrozy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

40.000,00

II kwartał

 

18.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 

Modernizacja boiska (bieżni) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Puszczy Mariańskiej

robota budowlana

przetarg nieograniczony

100.000,00

II kwartał

 

19.

 

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Puszcza Mariańska

usługa

przetarg nieograniczony

650.000,00

Maj 2017 r.

 

20.

 

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki lokalowej

Zakup energii elektrycznej

usługa

przetarg nieograniczony

262.000,00

III kwartał

 

21.

 

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów ściekowych

usługa

Przetarg nieograniczony

135.000,00

I kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ  30000 EURO NA ROK 2017

 

Lp

Zamawiający

/stanowisko, imię i nazwisko pracownika/

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

/dostawa, usługa, robota budowlana/

Orientacyjna wartość zamówienia w złotych

Uwagi

1.

 

Samodzielne stanowisko ds. rady gminy i działalności gospodarczej

Promocja Gminy m.in. w prasie lokalnej, internecie

Usługa

60.000,00

--

2.

 

Sekretarz Gminy

Obsługa punktu konsultacyjnego

Usługa

5.000,00

 

3.

Sekretarz Gminy

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży /profilaktyka/

Usługa

10.000,00

 

 

4.

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Przewóz uczniów na zawody sportowe w 2017r.

usługa

13.000,00

-

5.

 

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Zakup pucharów, medali, statuetek i dyplomów dla uczestników zawodów sportowych

dostawa

4.000,00

-

6.

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska

Usługa

35.000,00

W tym dofinansowanie z WFOŚiGW

7.

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Ocieplenie strażnicy OSP Waleriany

Robota budowlana

18.000,00

 

8.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Usługa kominiarska

Usługa

2.000,00

 

9.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Wykonanie przeglądów dróg gminnych

usługa

10.000,00

 

10.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Załadunek piachu, tłucznia

usługa

10.000,00

 

11

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Naprawy cząstkowe dróg gminnych

Roboty budowlane

30.000,00

 

12

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Sól drogowa

dostawa

5.000,00 

 

13.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

piasek

dostawa

5.000,00

 

14.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Masa bitumiczna

dostawa

25.000,00

 

15.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Znaki drogowe

dostawa

15.000,00

 

16.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Cement

dostawa

1.000,00

 

17.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Rury do przepustów

dostawa

6.000,00

 

18.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Części do pieca

dostawa

10.000,00

 

19.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Czyszczenie zbiorników na olej

usługa

15.000,00

 

20.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Wykonanie przeglądu budynków

usługa

10.000,00

 

21.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Wykonanie przeglądu ppoż.

usługa

10.000,00

 

22.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Równanie dróg gminnych

Robota budowlana

20.000,00

 

23.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Utwardzenie dróg gruzem betonowym

Robota budowlana

30.000,00

 

24.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Odtworzenie  i czyszczenie rowów przy drogach gminnych

Robota budowlana

20.000,00

 

25.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krótkiej w Puszczy Mariańskiej

robota budowlana

30.000,00

 

26.

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puszczy Mariańskiej

robota budowlana

35.000,00

 

27.

 

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Opracowanie map do celów projektowych

usługa

10.000,00

 

28.

 

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Wykonanie projektów budowlanych

usługa

10.000,00

 

29.

 

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Opracowanie dokumentacji i badań geologicznych

usługa

4.000,00

 

30.

 

Samodzielne stanowisko ds. dróg i budynków

Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego

usługa

80.000,00

 

31.

 

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej

Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia pn.” Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego

Dostawa

16.186,00

Udział Gminy, zamówienie realizowane przez Powiat Żyrardowski

32.

 

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Wykonanie badań laboratoryjnych wody

usługa

14.071,00

 

33.

 

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Wykonanie badań laboratoryjnych ścieków wód poplucznych, testy wymywalności dla odpadów: skratka, piasek, osadów ściekowych,, ścieków oczyszczonych i surowych oraz badania wody rzeki Korabiewki.

usługa

20.800,00

 

34.

 

Samodzielne  stanowisko  ds. administracyjnych

Materiały biurowe

Dostawa

12.000,00

 

35.

 

Sam. stan. ds. administracyjnych

Przesyłki listowe

Usługa

80.000,00

 

36.

Sam. stan. ds. administracyjnych

Dostawa tonerów do drukarek

Dostawa

43.000,00

 

37.

Sam. stan. ds. administracyjnych

Dostawa papieru ksero

Dostawa

3.300,00

 

38.

Skarbnik Gminy

Świadczenie usługi bankowej – obsługa budżetu Gminy Puszcza Mariańska

Usługa

14.000,00

 

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42919824 osób.