nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania

Dostawa oleju opałowego do kotłowni gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Puszcza Mariańska w roku 2011, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.

 

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na koszt Wykonawcy oleju opałowego, w roku 2011,  w  temperaturze  referencyjnej  plus  15º  C,  do  kotłowni  gminnych  zlokalizowanych na terenie  Gminy Puszcza Mariańska, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.

Olej  opałowy  musi  spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku oraz Rozpo-rządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących  zawartości  siarki  dla  olejów  oraz  rodzajów instalacji i warunków,  w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/

Lp. Właściwości:                                                                             Wartości:

1    Gęstość w 15 °C, max.                                                              860 kg/m3

2    Wartość opałowa, min.                                                             42,6 MJ/kg

3    Temperatura zapłonu, min.                                                     56°C

4    Lepkość kinematyczna w 20 °C, max.                                                6,00 mm2/s

5    Skład frakcyjny:

      - do 250 °C destyluje, max.                                                       65% (V/V)

      - do 350 °C destyluje, min.                                                       85% (V/V)

6    Temperatura płynięcia, max.                                                   -20°C

7    Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, max.          0,3% (m/m)

8    Zawartość siarki, max.                                                             0,10% (m/m)

9    Zawartość wody, max.                                                              200 mg/kg

10  Zawartość zanieczyszczeń stałych, max.                                 24 mg/kg

11  Pozostałość po spopieleniu, max.                                             0,01% (m/m)

12  Barwa:                                                                                       czerwona

Zamawiający  zastrzega,   że  w  przypadku  mniejszego  zapotrzebowania  z  przyczyn

od niego niezależnych (np. łagodna zima) wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu.

 

Rodzaj zamówienia : dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):    23.12.21.00-9

 

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2011r.

 

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 28.12.2010r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę  ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli usta-

     wy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dyspo-

     nują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

Informacje   o   oświadczeniach   i   dokumentach,   jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.

 

Dokumenty wymagane:

1/   formularz ofertowy złożony według wzoru  - załącznik Nr 1 do SIWZ

2/   aktualny  odpis  z  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

      działalności gospodarczej  lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wysta-

      wione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

3/   jeżeli oferta  i  załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-

      nawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

4/   aktualna  informacja   z   Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne zaświadczenie

      właściwego  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 

      określonym  art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,  wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed

      upływem terminu składania ofert,

5/   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

      pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6/   aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego  potwierdzające,

      że Wykonawca  nie zalega  z  opłacaniem podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane   

      prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma-

      nie w całości wykonania decyzji-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

      terminu składania ofert,

7/   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

      Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające  odpowiednio,   że  Wykonawca

      nie  zalega  z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświad-

      czenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty

      zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji    wystawione  nie 

      wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

8/   oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  z  art.  22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicz-

      nych - załącznik Nr 3 do SIWZ

9/  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4

     do SIWZ

10/ wykaz  posiadanego  sprzętu  specjalistycznego, niezbędnego do wykonania zamówienia - 

      załącznik Nr 5 do SIWZ

11/ wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich trzech lat dostaw oleju opałowego przed dniem 

      wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności

      jest  krótszy – w tym okresie,  odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością dostawom

      stanowiącym   przedmiot   zamówienia,   z   podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca

      wykonania  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających  należyte  wykonanie  tych

      dostaw  wystawionych  przez  podmioty na rzecz których dostawy były wykonywane - za-

      łącznik Nr 6 do SIWZ

          Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej dwóch referencji.

 

 

Składanie ofert częściowych:     nie

 

Składanie ofert wariantowych:   nie

 

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

 

Kryteria oceny ofert:       

 cena – 100 %

 

Termin związania z ofertą:  30 dni

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

 

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

 

Termin składania ofert:   do dnia 07.01.2011 r. do godz. 9:00

 

Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                            96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Puszcza Mariańska

                                                                                                           Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252478 osób.