nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska: Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów
Numer ogłoszenia: 120992 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska , ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, faks 046 831-81-18.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Bartniki, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Mrozy, Studzieniec, Żuków, Stary Karolinów, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska. Zakres zadania obejmuje: W miejscowości Bartniki, ul. Wspólna: 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 345 mb i szerokości 3,0 m; 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 345 mb i szerokości 3,0 m; W miejscowości Bartniki, ul. Turystyczna - Grabina Radziwiłłowska, ul. Duża (droga gminna nr 470201W): 1. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości: 160 mb (ul. Turystyczna) + 30 mb + 760 mb (ul. Duża) i szerokości 4,20 m; W miejscowości Puszcza Mariańska - droga gminna nr 470209W: 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 350 mb i szerokości 3,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 350 mb i szerokości 3,0 m W miejscowości Mrozy, ul. Bajkowa: 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 415 mb i szerokości 3,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 415 mb i szerokości 3,0 m W miejscowości Studzieniec - dz. nr ew. 13: 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 700 mb i szerokości 3,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 700 mb i szerokości 3,0 m W miejscowości Studzieniec - Żuków (droga gminna nr 470210W): 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 2 250 mb i szerokości 3,5 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 2 250 mb i szerokości 3,5 m W miejscowości Stary Karolinów - droga gminna nr 470216W: 1. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 650 mb i szerokości 3,5 m W miejscowości Radziwiłłów - przy Ośrodku Zdrowia: 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 38 mb i szerokości 4,5 m oraz na długości 33,5 mb i szerokości 6,7 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 38 mb i szerokości 4,5 m oraz na długości 33,5 mb i szerokości 6,7 m W miejscowości Bartniki - ul. Szkolna i boisko przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym 1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 76 mb i szerokości 2,8 m oraz na terenie boiska na powierzchni: 14,5 m x 28,0 m 2. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm długości 76 mb i szerokości 2,8 m oraz na terenie boiska na powierzchni: 14,5 m x 28,0 m W zakres i koszt inwestycji wchodzi zajęcie pasa drogi powiatowej nr 4718W w miejscowości Bartniki oraz drogi powiatowej nr 4719W w miejscowości Puszcza Mariańska Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót- stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
- Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
- III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wzór oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ, wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu - załącznik Nr 3 do SIWZ, wzór oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4 do SIWZ, wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik Nr 5 do SIWZ,wykaz robót - załącznik Nr 6 do SIWZ, wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - Załącznik Nr 7 do SIWZ, przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ, wzór kosztorysu ofertowego - Załącznik Nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.puszcza-marianska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój nr 21.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój nr 8 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252973 osób.