nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18
www.puszcza-marianska.pl, e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: F.271.1.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Puszcza Mariańska

Opis przedmiotu zamówienia
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście złotych ) dla Gminy Puszcza Mariańska z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2012.
Zadanie ,o którym mowa wyżej jest zapisane w budżecie gminy na 2012 rok ,a Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej w uchwale nr XIX/106/2012 z dnia 13.06.2012 rok upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu. Kredyt jest przeznaczony na inwestycje drogowe
Rodzaj zamówienia – usługi
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.11.30.00-5
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2012r.
Data przekazania ogłoszenia: 04.07.2012r
Zamawiający na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Za spełnienie warunku posiadania uprawnień, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

II. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

III. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie uznana za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Zawiadamiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

IV. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia i dokumentów na zasadzie ,, spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanej usługi bankowej.

I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (zał. nr 3 do niniejszej SIWZ),
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składowania ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osób uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej SIWZ.
5) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

III. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,  a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty.
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i inne informacje wymienione w punktach: 6.1 ppkt 2) i 3), 6.2 ppkt 1), 2), 3), 4), 5) dla każdego partnera osobna, pozostałe, składane są wspólnie.

IV. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) składa dokument lub dokument, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokument dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 1 ppkt. a), b), c), d).

V. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. Z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Warunki dotyczące wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.23
Termin składania ofert: do dnia 31.07.2012 r. do godz. 9:45
Termin otwarcia ofert: dnia 31.07..2012r godz.10:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Wójt Gminy
Michał Staniak


Puszcza Mariańska, dn. 20.07.2012r.

Dot. usługi bankowej: „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.

Wykonując dyspozycję art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączeniu przekazuję pytania i odpowiedzi zamawiającego dotyczące siwz na przedmiotowy przetarg:

Pytanie nr 1
Jak należy interpretować treść pkt. 3 p.pktu 2 siwz?
Odpowiedź
W okresie karencji zamawiający będzie spłacał jedynie odsetki z marżą (vide: pierwszy człon wzoru dla określenia ceny ofertowej), spłata kredytu z odsetkami i marżą rozpocznie się w styczniu 2013r.

Pytanie nr 2
Czy termin spłaty ostatniej raty kredytu przewidziany na dzień 10.01.2018r. może przypadać w dniu spłaty ostatniej raty kapitału tj. 31.12.2017r.?
Odpowiedź
Dla wyliczenia ceny ofertowej (wg załączonego wzoru) należy przyjąć, że ostatnia rata spłaty kapitału wraz z odsetkami i marżą przypada na 31.12.2017r.

Pytanie nr 3
Czy zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji wynikającej z art.97 ustawy Prawo bankowe?
Odpowiedź
Tak.

Pytanie nr 4
Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści ogólnych warunków umowy (zał. Nr 4 do siwz) jeżeli się okaże, że treść tego załącznika jest sprzeczny z przepisem wyższego rzędu?
Odpowiedź
Tak.

Zamawiający koryguje błąd we wzorze na wyliczenie ceny ofertowej kredytu: Poprawnie wzór ten ma następujące brzmienie:

CK = K × 0,5(Sp + M) + K × 2,5(Sp + M) + P

Pierwszy człon wzoru dotyczy okresu karencji, drugi okresu spłaty kapitału.


Puszcza Mariańska, dnia 24.07.2012 roku

dot. przetargu na kredyt długoterminowy

Wykonując dyspozycję art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje pytania wykonawcy i odpowiedzi na te pytania.

Pytanie 1
Wadliwość wzoru?
Odpowiedź
Sprostowanie błędu zawarto w piśmie z dnia 20.07.2012 roku

Pytanie 2
Czy numer sprawy na początku specyfikacji „F271.1.2012” jest właściwy dla zapisu w ofercie?
Odpowiedź
Tak. Inne numery służą jedynie Zamawiającemu.

Pytanie 3
Czy pierwsza spłata kredytu nastąpi do dnia 31.01.2013 roku?
Odpowiedź
Tak

Pytanie 4
Czy Zamawiający zakłada całkowite wykorzystanie kredytu do dnia 31.08.2012 roku?
Odpowiedź
Tak dla celów wyliczenia ceny kredytu.
W umowie strony uzgadniają w jakich terminach i według jakiej procedury będą uruchamiane raty kredytu.

Pytanie 5
Czy podane ogólne warunki umowy należy traktować jako wzór umowy?
Odpowiedź
Nie. Umowa będzie uzupełniona o ustalenia regulaminu banku, który złoży najkorzystniejszą ofertę (patrz pismo z dnia 20.07.2012 roku)

Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zmiany zapisu §5 owu?
Odpowiedź
Patrz pismo z dnia 20.07.2012 roku

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycofanie z treści §6 ust. 2 owu?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie 5

Pytanie 8
Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź
Tak (patrz pismo z dnia 20.07.2012 roku)

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252724 osób.