nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM
ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
WÓJT GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o g ł a s z a
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze :
podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych
1. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ul. S. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
2. Określenie stanowiska :
Samodzielne stanowisko pracy
3. Wymagania niezbędne :
Kandydatem na stanowisko urzędnicze może być osoba , która :
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ,
3)posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 2 – letni staż pracy
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią ,
6) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
4.Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych i funkcjonowania samorządu gminnego, w tym ustaw: o samorządzie gminnym , o pracownikach samorządowych , o finansach publicznych,
2) umiejętność obsługi komputera i sprawne poruszanie się w sieci Internet (pakiet biurowy Office, obsługa Internetu, obsługa poczty elektronicznej),
3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1) współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą prawo zamówień publicznych,
2) pomoc w szacowaniu wartości zamówienia oraz opisie przedmiotu zamówienia,
3) prowadzenie procedury zamówień publicznych,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i umów – w trybach przetargowych ,
5) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i przekazywanie dokumentacji przetargowej na stosowne stanowisko do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
6) udział w komisjach przetargowych i konkursowych,
7) przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w Urzędzie,
8) gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych,
9) składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
10) sporządzanie planu zamówień publicznych i planu zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych,
11) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania inwestycji i zadań ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
12) zarządzanie realizowanymi projektami , w tym przygotowywanie wniosków o płatność, ankiet monitorujących,
13) prowadzenie działań w zakresie opracowywania dokumentów programowych dla Gminy , ich aktualizacja oraz monitoring realizacji zadań wynikających z tych dokumentów,
14) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji przez Gminę projektów i inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym.
6.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy ,
- stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Urzędu Gminy, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe ,
-budynek administracyjny nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, toalet, podjazdów itp.)
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% . Wskaźnik ten wynosi 2,4%.
8. Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny podpisany odręcznie
2) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane odręcznie,
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),
4) kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ), lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy ,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata , który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
10) podpisana odręcznie klauzula o treści” „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy ,na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko podinspektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.
9. Termin i miejsce składania dokumentów :
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :
„ Nabór na wolne stanowisko podinspektora”
w terminie do dnia 24 stycznia 2017r. do godz. 15.00 , osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 8 ) , lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ul. S. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
Oferty , które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu .
O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .
Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze poprzez jej umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Puszcza Mariańska oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej .
Puszcza Mariańska, dnia 5 stycznia 2017r.
Wójt Gminy
Puszcza Mariańska
/-/ Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252993 osób.