nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklas

Ogłoszenie nr 49456 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.
Puszcza Mariańska: wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąty, Bednary, Puszcza Mariańska w gminie Puszcza Mariańska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska, krajowy numer identyfikacyjny 750148390, ul. Stanisława Papczyńskiego  1, 96-330  Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(46)8318151, e-mail inwestycje@puszcza-marianska.pl, faks +48(46)8318118.
Adres strony internetowej (URL): www.puszcza-marianska.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.puszcza-marianska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskieo 1 - pkój nr 8 (sekretarat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie remontów dróg gminnych w miejscowościach: Grabina Radziwiłłowska, Radziwiłłów, Bartniki, Niemieryczew, Budy Zaklasztorne, Nowa Huta, Michałów, Wygoda, Długokąty, Bednary, Puszcza Mariańska w gminie Puszcza Mariańska
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: a) W miejscowości Grabina Radziwiłłowska – ul. Konwaliowa (dz. nr ewid. 417): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 350 mb przy szerokości 3,0 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 350 mb przy szerokości 3,0 m. b) W miejscowości Grabina Radziwiłłowska – ul. Mała (dz. nr ewid. 144): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 595 mb przy szerokości 3,0 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 595 mb przy szerokości 3,0 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 12 szt. c) W miejscowości Grabina Radziwiłłowska – ul. Wschodnia (dz. nr ewid. 179): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 125 mb przy szerokości 3,5 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 125 mb przy szerokości 3,5 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 2 szt. d) W miejscowości Budy Zaklasztorne – ul. Lipowa (dz. nr ewid. 168): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 550 mb przy szerokości 3,0 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 550 mb przy szerokości 3,0 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 8 szt. e) W miejscowości Niemieryczew – droga wewnętrzna (dz. nr ewid. 48): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 950 mb przy szerokości 3,0 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 950 mb przy szerokości 3,0 m. f) W miejscowości Nowa Huta – droga wewnętrzna (dz. nr ewid. 235): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 350 mb przy szerokości 3,0 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 350 mb przy szerokości 3,0 m. g) W miejscowości Wygoda – ul. Marianów (dz. nr ewid. 50, 52 i 55) i w miejscowości Michałów – droga wewnętrzna (dz. nr ewid. 76): - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża na odcinku 340 mb przy szerokości 2,0 m oraz na odcinku 930 mb przy szerokości 3,0 m, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 340 mb przy szerokości 2,0 m oraz na odcinku 930 mb przy szerokości 3,0 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 11 szt. h) W miejscowościach Bartniki i Grabina Radziwiłłowska – droga gminna nr 470201W (ul. Turystyczna w m. Bartniki - dz. nr ewid. 669 i ul. Duża w m. Grabina radziwiłłowska - dz. nr ewid. 179): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 675 mb i szerokości 4,2 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 675 mb i szerokości 4,2 m - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 675 mb i szerokości 4,2 m. i) W miejscowościach Radziwiłłów i Bartniki – ul. Graniczna(w m. Radziwiłłów - dz. nr ewid. 1 i w m. Bartniki - dz. nr ewid. 670): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 415 mb i szerokości 4,0 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 415 mb i szerokości 4,0 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 415 mb i szerokości 4,0 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 9 szt. j) W miejscowości Długokąty – droga wewnętrzna (dz. nr ewid. 239): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 450 mb i szerokości 3,5 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 450 mb i szerokości 3,5 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 450 mb i szerokości 3,5 m. k) W miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska - droga gminna nr 470228W (ul. Kolejowa w m. Radziwiłłów - dz. nr ewid. 14 i ul. Kolejowa w m. Grabina Radziwiłłowska – dz. nr ewid. 550): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 160 mb i szerokości 4,5 m oraz na odcinku 285 mb przy szerokości 3,6 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 160 mb i szerokości 4,5 m oraz na odcinku 285 mb przy szerokości 3,6 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 160 mb i szerokości 4,5 m oraz na odcinku 285 mb przy szerokości 3,6 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 11 szt. l) W miejscowościach Radziwiłłów i Grabina Radziwiłłowska - droga gminna nr 470202W (ul. Przejazdowa w m. Radziwiłłów - dz. nr ewid. 12 i ul. Leśna w m. Grabina Radziwiłłowska - dz. nr ewid. 393): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 192 mb i szerokości 5,0 m oraz na odcinku 850 mb przy szerokości 4,0 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 192 mb i szerokości 5,0 m oraz na odcinku 850 mb przy szerokości 4,0 m, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 192 mb i szerokości 5,0 m oraz na odcinku 850 mb przy szerokości 4,0 m, - regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych w ilości 22 szt. ł) W miejscowości Bednary – droga wewnętrzna (dz. nr ewid. 36): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 760 mb i szerokości 3,5 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 760 mb i szerokości 3,5 m, - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 43,75 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 760 mb i szerokości 3,5 m. m) W miejscowości Puszcza Mariańska - ul. Stanisława Papczyńskiego (dz. nr ewid. 116) i Pl. Tadeusza Kościuszki (dz. nr ewid. 210): - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na odcinku 196,4 mb i szerokości 6,1-9,2 m, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, na odcinku 196,4 mb i szerokości 6,1-9,2 m, - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 5,0 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/1,25 dla kategorii ruchu kr-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na odcinku 195,4 mb i szerokości 6,1-9,2 m, - regulacja pionowa kratek ściekowych wpustów ulicznych w ilości 6 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiuje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy Pzp
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości 500 000 zł każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego złożyć następujące dokumenty: a) W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem minimum dwóch dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności czy zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami taki mogą być np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, w przypadku przedstawienia minimum dwóch takich dowodów (np. referencje, protokoły odbioru robót ) o minimalnej wartości wykonanych robót w wysokości 500 000 zł każda.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
cena    60
okres gwarancji    20
termin wykonania    20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: a)zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych – termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania robót dodatkowych ustalony odrębną umową ; b)w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia – termin wykonania robót ulega skróceniu ; c)zmiana wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót, których zakres zmniejszono, a ustalenie wysokości zmniejszonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy ; d)w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy)– w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych przyczyn robót innemu podwykonawcy niż wskazany w umowie . Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/04/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45253048 osób.