nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.5.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni 3 694,50 m2
- wykonanie przepustu o średnicy 60 cm – szt.2
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej standard II,przy grubości po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 3 694,50 m2
- oznakowanie pionowe i poziome

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.40-2

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do dnia 15.09.2012 r
Data przekazania ogłoszenia: 13.06.2012 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły – spełnia/ nie spełnia.

Nie spełnianie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 – załącznik Nr 4 do SIWZ;
-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik Nr.5 do SIWZ
-wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty drogowe zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik Nr.6 do SIWZ.

Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej jednej referencji.
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (W celu potwierdzenia, że w/w polisa lub inny dokument jest opłacony zaleca się dołączenie do w/w dokumentów kserokopii dowodów ich opłacenia).

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie

Warunki dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert - najniższa cena

Termin związania z ofertą: 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21
Termin składania ofert: do dnia 27.06.2012 r do godz.10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 27.06.2012 r godz.10:20
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42911895 osób.