nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Znak: GOPS.271.4.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Puszcza Mariańska: Na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych w 2014 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, , Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.

ZAMAWIAJĄCY
I. 1)
Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, do kontaktów: Ewa Śledź, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 , 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-87-49, ogólny adres internetowy: www.puszcza-marianska.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska,
5) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Posiłki szkolne
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2014 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług:
usługa; Główne miejsce świadczenia usług: gmina Puszcza Mariańska
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie w 2014 roku gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Walerianach, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej oraz Filii w Korabiewicach, Filii w Starym Łajszczewie, Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach, dla których organem założycielskim jest Gmina Puszcza Mariańska.
1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 55.32.00.00-9 usługi podawania posiłków
55.32.10.00-6 usługi przygotowywania posiłków
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1.Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie przewiduje zakup około 13 000 posiłków jednodaniowych w okresie obowiązywania umowy.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 02.01.2014; data zakończenia: 31.12.2014
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.
Oznacza to , że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia - nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa ofertę na druku stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji i dołącza do niej następujące dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, ( dla osób fizycznych – załącznik nr 2 do SIWZ
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ,
5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ,że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
6.
oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ
7. aktualną decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania i wydawania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:
1) pkt 1.; .2; i 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1)      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2.Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3. Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.puszcza-marianska.pl
3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18-11-2013r. godzina 0900.
3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.4) Termin związania ofertą: 30 dni
3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18-11-2013r., godzina 0950 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej ul. Plac Tadeusza Kościuszki 2 pok. Nr 6

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
V.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2013.11.08

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Ewa Śledź

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45251918 osób.