nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Wójt Gminy Puszcza Mariańska  ogła­sza kon­kurs na sta­no­wi­sko dyrek­tora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach  (adres: Bartniki ul. Miodowa 47, 96-332 Radziwiłłów)

 1. Do kon­kursu może przy­stą­pić osoba, speł­nia­jąca łącznie wyma­ga­nia wyni­ka­jące z § 1 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 27 paź­dzier­nika 2009 r. w spra­wie wyma­gań, jakim powinna odpo­wia­dać osoba zaj­mu­jąca sta­no­wi­sko dyrek­tora oraz inne sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze w poszcze­gól­nych typach publicz­nych szkół i rodza­jach publicz­nych pla­có­wek  (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), posia­da­jąca sto­pień nauczy­ciela mia­no­wa­nego lub dyplo­mo­wa­nego, która:
 2. ukoń­czyła stu­dia magi­ster­skie i posiada przy­go­to­wa­nie peda­go­giczne oraz kwa­li­fi­ka­cje do zaj­mo­wa­nia sta­no­wi­ska nauczy­ciela w szkole ;
 3. ukoń­czyła stu­dia wyż­sze lub stu­dia pody­plo­mowe z zakresu zarzą­dza­nia albo kurs kwa­li­fi­ka­cyjny z zakresu zarzą­dza­nia oświatą, pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami w spra­wie pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczycieli;
 4. posiada co naj­mniej pię­cio­letni staż pracy peda­go­gicz­nej na sta­no­wi­sku nauczy­ciela lub pię­cio­letni staż pracy dydak­tycz­nej na sta­no­wi­sku nauczy­ciela akademickiego;
 5. uzy­skała:
  a) co naj­mniej dobrą ocenę pracy w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat pracy lub
  b) pozy­tywną ocenę dorobku zawo­do­wego w okre­sie ostat­niego roku albo
  c) w przy­padku nauczy­ciela aka­de­mic­kiego — pozy­tywną ocenę pracy w okre­sie ostat­nich czte­rech lat pracy w szkole wyż­szej– przed przy­stą­pie­niem do kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrek­tora lub przed powie­rze­niem sta­no­wi­ska dyrektora;
 6. speł­nia warunki zdro­wotne nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia pracy na sta­no­wi­sku kierowniczym;
 7. nie była karana karą dys­cy­pli­narną, o któ­rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycz­nia 1982 roku — Karta Nauczy­ciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przy­padku nauczy­ciela aka­de­mic­kiego – karą dys­cy­pli­narną, o któ­rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się prze­ciwko niej postę­po­wa­nie dyscyplinarne;
 8. nie była ska­zana pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyślne prze­stęp­stwo lub umyślne prze­stęp­stwo skarbowe;
 9. nie toczy się prze­ciwko niej postę­po­wa­nie o prze­stęp­stwo ścigane z oskar­że­nia publicznego;
 10. nie była karana zaka­zem peł­nie­nia funk­cji zwią­za­nych z dys­po­no­wa­niem środ­kami publicz­nymi, o któ­rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud­nia 2004 roku o odpo­wie­dzial­no­ści za naru­sze­nie dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 11. II. Do kon­kursu może przy­stą­pić osoba niebędąca nauczy­cie­lem, speł­nia­jąca łącznie wyma­ga­nia wyni­ka­jące z § 5 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 27 paź­dzier­nika 2009 r. w spra­wie wyma­gań, jakim powinna odpo­wia­dać osoba zaj­mu­jąca sta­no­wi­sko dyrek­tora oraz inne sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze w poszcze­gól­nych typach publicz­nych szkół i rodza­jach publicz­nych pla­có­wek  (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), która:

1) posiada oby­wa­tel­stwo pol­skie, z tym że wymóg ten nie doty­czy oby­wa­teli państw człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej, państw człon­kow­skich Euro­pej­skiego Poro­zu­mie­nia o Wol­nym Han­dlu (EFTA) — stron umowy o Euro­pej­skim Obsza­rze Gospo­dar­czym oraz Kon­fe­de­ra­cji Szwajcarskiej;

2) ukoń­czyła stu­dia magisterskie;

3) posiada co naj­mniej pię­cio­letni staż pracy, w tym co naj­mniej dwu­letni staż pracy na sta­no­wi­sku kierowniczym;

4) ma pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych i korzy­sta z praw publicznych;

5) nie toczy się prze­ciwko niej postę­po­wa­nie o prze­stęp­stwo ścigane z oskar­że­nia publicz­nego lub postę­po­wa­nie dyscyplinarne;

6) speł­nia nastę­pu­jące wymagania:

- ukoń­czyła stu­dia wyż­sze lub stu­dia pody­plo­mowe z zakresu zarzą­dza­nia albo kurs kwa­li­fi­ka­cyjny z zakresu zarzą­dza­nia oświatą, pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami w spra­wie pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczycieli;

- speł­nia warunki zdro­wotne nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia pracy na sta­no­wi­sku kierowniczym;

- nie była ska­zana pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyślne prze­stęp­stwo lub umyślne prze­stęp­stwo skarbowe;

- nie była karana zaka­zem peł­nie­nia funk­cji zwią­za­nych z dys­po­no­wa­niem środ­kami publicz­nymi, o któ­rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud­nia 2004 roku o odpo­wie­dzial­no­ści za naru­sze­nie dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

III. Oferty osób przy­stę­pu­ją­cych do kon­kursu powinny zawierać:

 1. a) uza­sad­nie­nie przy­stą­pie­nia do kon­kursu wraz z kon­cep­cją funk­cjo­no­wa­nia i roz­woju Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach;
 2. b) poświad­czoną przez kan­dy­data za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopię dowodu oso­bi­stego lub innego doku­mentu poświad­cza­ją­cego toż­sa­mość oraz poświad­cza­ją­cego obywatelstwo kan­dy­data;
 3. c) życio­rys z opi­sem prze­biegu pracy zawo­do­wej, zawie­ra­jący w szcze­gól­no­ści infor­ma­cję o:
  – stażu pracy peda­go­gicz­nej – w przy­padku nauczy­ciela albo
  – stażu pracy dydak­tycz­nej – w przy­padku nauczy­ciela aka­de­mic­kiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym – w przy­padku osoby nie będą­cej nauczycielem;
 4. d) ory­gi­nały lub poświad­czone za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych posia­da­nie wyma­ga­nego stażu pracy, o któ­rym mowa w lit. c,
 5. e) ory­gi­nały lub poświad­czone za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych posia­da­nie wyma­ga­nego wykształ­ce­nia, w tym dyplomu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych lub świa­dec­two ukoń­cze­nia stu­diów pody­plo­mo­wych z zakresu zarzą­dza­nia oświatą albo świa­dec­two ukoń­cze­nia kursu kwa­li­fi­ka­cyj­nego z zakresu zarzą­dza­nia oświatą;
 6. f) zaświad­cze­nie lekar­skie o braku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do wyko­ny­wa­nia pracy na sta­no­wi­sku kierowniczym;
 7. g) oświad­cze­nie, że nie toczy się prze­ciwko kan­dy­da­towi postę­po­wa­nie o prze­stęp­stwo ścigane z oskar­że­nia publicz­nego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. h) oświad­cze­nie, że kan­dy­dat nie był ska­zany pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyśl­nie prze­stęp­stwo lub umyślne prze­stęp­stwo skarbowe;
 9. i) oświad­cze­nie, że kan­dy­dat nie był karany zaka­zem peł­nie­nia funk­cji zwią­za­nych z dys­po­no­wa­niem środ­kami publicz­nymi, o któ­rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grud­nia 2004 r. o odpo­wie­dzial­no­ści za naru­sze­nie dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
 10. j) oświad­cze­nie o dopeł­nie­niu obo­wiązku, o któ­rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paź­dzier­nika 2006r. o ujaw­nie­niu infor­ma­cji o doku­men­tach orga­nów bez­pie­czeń­stwa pań­stwa z lat 1944–1990 oraz tre­ści tych doku­men­tów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.);
 11. k) ory­gi­nał lub poświad­czoną za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopię aktu nada­nia stop­nia nauczy­ciela mia­no­wa­nego lub dyplo­mo­wa­nego – w przy­padku osoby będą­cej nauczycielem;
 12. l) ory­gi­nał lub poświad­czoną za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawo­do­wego, w przy­padku nauczy­ciela i nauczy­ciela akademickiego;

ł) oświad­cze­nie, że kan­dy­dat nie był karany karą dys­cy­pli­narną, o któ­rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycz­nia 1982r. – Karta Nauczy­ciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przy­padku nauczy­ciela aka­de­mic­kiego – karą dys­cy­pli­narną, o któ­rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm ) — w przy­padku nauczy­ciela i nauczy­ciela akademickiego;

 1. m) oświad­cze­nie, że kan­dy­dat ma pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych i korzy­sta z pełni praw publicz­nych – w przy­padku osoby nie­bę­dą­cej nauczycielem;
 2. o) oświad­cze­nie, że kan­dy­dat wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych zgod­nie z ustawą z 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celu prze­pro­wa­dze­nia kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrektora.
 1. IV. Oferty należy skła­dać w zamknię­tych koper­tach z poda­nym imieniem, nazwiskiem i adre­sem zwrot­nym oraz  dopi­skiem

„Kon­kurs na sta­no­wi­sko dyrek­tora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach”,

 w ter­mi­nie do dnia 10 czerwca  2016 r. do godz. 14.30,

 na adres:

Urząd Gminy Puszcza Mariańska ,

 1. Papczyńskiego 1, 

96-330 Puszcza Mariańska

/sekretariat- pokój nr 8/

Kon­kurs prze­pro­wa­dzi komi­sja kon­kur­sowa powo­łana przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska.

Informacje dot. konkursu można uzyskać W Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska , na stanowisku Sekretarza Gminy, tel. 46/8318151.

 1. O ter­mi­nie i miej­scu prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia kon­kur­so­wego kan­dy­daci zostaną powia­do­mieni indywidualnie.


Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Puszcza Mariańska 20.05.2016 r.

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42986817 osób.