nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.6.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska.

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm o długości – 550 mb
- przkanaliki z rur PVC o długości - 188 mb
- przepompownia ścieków – 1 szt.

Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 15.12.2012r.
Data przekazania ogłoszenia: 13.06.2012r

Zamawiający na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:
1)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3)         dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów zamówienia wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1.
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1  pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SIWZ

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.
oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 7 do SIWZ
2.2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia z każdej branży bez ograniczeń , które zgodnie projektami technicznymi będą przedmiotem robót oraz dokumenty potwierdzające wpis  na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,
2.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 8 do SIWZ,
2.4. aktualne uprawnienia kierownika budowy do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik musi również posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego).
2.5. kopię opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000 złotych. (słownie: czterysta złotych).
2.6. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca , wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 9 do SIWZ,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.7. wykaz robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej dwóch referencji, której przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
2.8. wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru - załącznik Nr.3 do SIWZ. Kosztorys ofertowy ma na celu jedynie dokonanie prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, Zamawiający wymaga wypełnienia i określenia wszystkich pozycji. Ponadto kosztorys ofertowy ma na celu ustalenia wartości ewentualnych robót dodatkowych w przypadku, gdyby zaistniała konieczność ich wykonania.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1:
1) pkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) pkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa odpowiednio w ust.3-4 powyżej.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.6 składa każdy z wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich wykonawców.

6. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie

Warunki dotyczące wadium: ustala się wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21
Termin składania ofert: do dnia 28.06.2012 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 28.06.2012r godz.10:20
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Michał Staniak
Wójt Gminy


Puszcza Mariańska, dnia 22.06.2012 r

MODYFIKACJA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

I.271.6.2012

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 13.06.2012 r przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna i Jagodowa w miejscowości Grabina Radziwiłłowska Gmina Puszcza Mariańska

Uprzejmie informuje się, że treść Ogłoszenia o zamówieniu ulega modyfikacji. Zmianie podlega podpunkt 2.2

Wpisano

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia z każdej branży bez ograniczeń , które zgodnie projektami technicznymi będą przedmiotem robót oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,

winien brzmieć

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia budowlane z branży sanitarnej bez ograniczeń , które zgodnie projektem technicznym będą przedmiotem robót oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,

Pozostałe dane nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 43018525 osób.