nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„WYKONANIE FOLDERU Z MAPĄ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA”

Puszcza Mariańska, dnia 10 października 2014 r.

Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska

Tytuł Projektu: Rozbudowa produktu turystycznego pod nazwą "Weekend z Termami Mszczonów"

Przedmiot zamówienia:           Wykonanie folderu z mapą gminy Puszcza Mariańska, w tym:

1) Przygotowanie treści folderu z mapą gminy Puszcza Mariańska zawierającego przede wszystkim:
- opis zasobów historycznych i kulturowych (np. w formie kalendarium gminy) oraz walorów przyrodniczych Gminy, opis wybranych miejscowości wraz ze wskazaniem zabytków i innych ciekawych miejsc turystycznych, bazę turystyczną i inne użyteczne adresy,
- zaznaczenie na mapie ww. zasobów Gminy oraz bazy turystycznej (m.in. miejsc pamięci, pomników przyrody, rezerwatów przyrody, punktów gastronomicznych i noclegowych, tras turystycznych etc.),
- min. 25 zdjęć z Gminy Puszcza Mariańska;
2) Projekt graficzny i skład publikacji zgodnie z poniższymi parametrami;
3) Wydruk folderu z mapą w ilości 2000 sztuk zgodnie z poniższymi parametrami.

Parametry folderu z mapą:
1) Objętość: okładka, środek 12 stron oraz mapa (złożona do formatu folderu i przyklejona do wewnętrznej strony okładki), grzbiet prostokątny;
2) Łączenie okładki i stron: zszywki;
3) Okładka: 4+4, 275x230mm, 250 g/m2, kreda błyszcząca, foliowana;
4) Środek: 4+4, 150 g/m2, 130x220mm, kreda błyszcząca;
5) Mapa: 4+0, 600x420mm, 130 g/m2, kreda błyszcząca.

Kryterium oceny: Cena 100%

Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: urząd@puszcza-marianska.pl. Z dopiskiem w tytule: Oferta – wykonanie folderu z mapą

Osoba do kontaktu: Beata Kuźma, tel. 46/831-81-69.

Forma złożenia ofert:  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.

Oferta powinna:

1) zawierać pełną nazwę Wykonawcy;
2) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail;
3) treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
4) zawierać cenę netto i brutto oferty. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) być podpisana przez Wykonawcę.

Termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 21 października 2014 r.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Datą wpływu oferty składanej drogą elektroniczną jest chwila otrzymania przez Zamawiającego przesłanej korespondencji drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Ogłoszenia zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Ogłoszenia będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
5) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w niniejszym Ogłoszeniu.
6) O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wraz z informacją o wynikach zapytania ofertowego.
7) Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
8) Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).
9) Gmina Puszcza Mariańska zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

15.10.2014 - Informacja uzupełniająca: Termin realizacji zamówienia: do 2 grudnia 2014 r.

 
Odwiedziło nas już 42986564 osób.