nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I.271.2.2012

Tytuł postępowania
Wykonanie remontów  dróg gminnych w miejscowościach: Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska Gmina Puszcza Mariańska

Opis przedmiotu zamówienia:

W miejscowości Waleriany
1.Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na długości 300 mb i szerokości 5,20 m

W miejscowości Radziwiłłów ul. Podleśna
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 372 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy   wiążącej  z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na długości 372,00 mb i szerokości 3,00 m    

W miejscowości Radziwiłłów ul. Rzeczna
1.Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 315 mb i szerokości 3,50 m
2. Wykonanie  warstwy  wiążącej z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 315 mb i szerokości 3,50 m.

W miejscowości Radziwiłłów ul. Wiejska
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 100 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy  wiążącej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 100 mb i szerokości 3,0 m        

W miejscowości Budy Zaklasztorne ul. Różana
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 230 mb i szerokości 3,50 m
3. Wykonanie  warstwy  wiążącej  z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 230 mb i szerokości 3,50 m        

W miejscowości Huta Partacka
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 430 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy   wiążącej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 430 mb i szerokości 3,0 m

W miejscowości Lisowola
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 1 440 mb i szerokości 3,0 m
2.Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długościach: 1 440 m i szerokości 3,0 m,

W  miejscowości  Biernik Towarzystwo
1.Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 760 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 760,00 m i szerokości 3,0 m

W miejscowości  Wilczynek
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 930 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy  wiążącej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 930,0 mb i szerokości 3,0 m

W miejscowości Karnice
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 1 050 mb i szerokości 3,50 m
2. Wykonanie  warstwy  wiążącej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 1 050,0 mb i szerokości 3,50 m

W miejscowości Mrozy ul. Spacerowa
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 570 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy  wiążącej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 570,0 mb i szerokości 3,0 m

W miejscowości Puszcza Mariańska
1. Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 200 mb i szerokości 3,0 m
2. Wykonanie  warstwy  wiążącej  z  betonu asfaltowego 0/12,5 dla kategorii ruchu KR-2, warstwy po zagęszczeniu 4  cm na długości 200,0 mb i szerokości 3,0 m

W zakres i koszt inwestycji wchodzi zajęcia pasa drogi powiatowej nr. 4718W na czas prowadzenia robót w miejscowościach Budy Zaklasztorne ul. Różana, Radziwiłłów ul. Wiejska i Rzeczna.

Zamawiający  na   podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych przewiduje  zamówienie uzupełniające.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20-7
Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do dnia 15.09.2012 r.
Data przekazania ogłoszenia: 26.06.2012r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają  wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły – spełnia/ nie spełnia.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

- formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 – załącznik Nr 4 do SIWZ;
-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik Nr.5 do SIWZ
-wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty drogowe zostały wykonane lub  są wykonywane należycie - załącznik Nr.6 do SIWZ.

Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej jednej referencji.
- aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzające, że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzyma nie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (W celu potwierdzenia, że w/w polisa lub inny dokument jest opłacony zaleca się dołączenie do w/w dokumentów kserokopii dowodów ich opłacenia).

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Warunki dotyczące wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21
Termin składania ofert: do dnia 16.05.2012 r. Do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 16.05.2012r  godz.11:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1.


Puszcza Mariańska, dnia 07.05.2012 r

Nasz znak: I.271.2.2012

Dotyczy:   ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg gminnych w  miejscowościach Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska Gmina Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1

Jakie roboty kryją się pod pojęciem: „Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi” na długości 372 mb i szerokości 3,0 m? Czy drogi wymienione w zamówieniu należy np. wytłuczniować czy tylko wyprofilować?

Odpowiedź:

Przygotowanie i wyprofilowanie drogi ma na celu jej wyprofilowanie.

                                                                                                        WÓJT GMINY

                                                                                                       Michał Staniak


Puszcza Mariańska, dnia 10.05.2012 r

Nasz znak:I.271.2.2012

Dotyczy: ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów dróg gminnych w  miejscowościach Waleriany, Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska, Budy Zaklasztorne ul. Różana, Huta Partacka, Lisowola, Biernik Towarzystwo, Wilczynek, Karnice, Mrozy ul. Spacerowa, Puszcza Mariańska, Gmina Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na pismo wyjaśnia:

Pytanie Nr.1
Jaki asfalt ma być zastosowany do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy ścieralną wiążącą konstrukcji nawierzchni remontowych jezdni?

Odpowiedź:
Zgodnie z ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi na nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,5 należy użyć asfalt drogowy D70 dla kategorii ruchu KR-2

Pytanie Nr.2
Zgodnie z SIWZ (rozdział X.pkt.2 ppkt.2) „Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia robót drogowych” Prosimy o wyjaśnienie o jakie zezwolenie dokładnie chodzi i przez jaki podmiot ma być ono wystawione. Czy mowa o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub im równoważnych?

Odpowiedź:
Rozdział X.pkt.2 ppkt.2 SIWZ dotyczy uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Pytanie Nr.3
Dlaczego w SIWZ w rozdziale XVI pkt.10 w którym mowa o oznaczeniu oferty, pojawia się zapis nie otwierać przed 14.05.2012 godz.11:00?

Odpowiedź:
W rozdziale XVI pkt.10 SIWZ nastąpiła pomyłka zamiast zapisu : nie otwierać przed 14.05.2012r godz.11:00  winno być: nie otwierać przed 16.05.2012r godz.11:00 zgodnie z rozdziałem XVII pkt.1 i pkt.2

Pytanie Nr.4
W pozycjach kosztorysu ofertowego (Zał.Nr.3 do SIWZ) dotyczących wykonania warstw z betonu asfaltowego pojawia się uziarnienie 0/1,25. Prosimy o usunięcie oczywistych omyłek pisarskich i zamieszczenie poprawionego Kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:
W pozycjach kosztorysu ofertowego (Zał.Nr.3 do SIWZ) dotyczących warstw z betonu asfaltowego wpisano uziarnienie 0/1,25 a winno być  uziarnienie 0/12,5.

W kosztorysie ofertowym (w miejscowości Radziwiłłów  ul. Wiejska poz. 4 wpisano „Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 sla przepustów o śr.50 cm szt.2” wkradł się błąd pisarski i winno być „Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 dla przepustów o śr.50 cm szt.2”. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

Pytanie nr.5
Prosimy o uzupełnienie brakującej jednostki miary w Kosztorysie ofertowym (W miejscowości Biernik Towarzystwo poz. 1) oraz zamieszczenie poprawionego Kosztorysu.

Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym (W miejscowości Biernik Towarzystwo poz. 1) brakująca jednostka miary – tj.  m2

Pytanie nr.6
Prosimy o potwierdzenie, że w Kosztorysie ofertowym w wierszu Wartość razem ma być podana wartość kosztorysowa robót netto a w wierszu Ogółem w zł ma być podana wartość kosztorysowa robót brutto.

Odpowiedź
Potwierdzamy, że w Kosztorysie ofertowym w wierszu Wartość razem ma być podana wartość kosztorysowa robót netto a w wierszu Ogółem w zł ma być podana wartość kosztorysowa robót brutto.

Pytanie Nr.7
Prosimy o zamieszczenie projektu przepustu, który ma być wykonany przy ul. Wiejskiej w miejscowości Radziwiłłów, a w szczególności rysunków jego ścianek czołowych.

Odpowiedź
Wycenę przepustu należy wykonać wg  obmiaru robót.

Pytanie nr.8
Prosimy o zamieszczenie, niezbędnych do określenia istotnych odległości, planów sytuacyjnych z oznaczeniem odcinków dróg przeznaczonych do remontu.

Odpowiedź
Załączamy mapę z naniesionymi odcinkami dróg przeznaczonymi do remontu

Z up. Wójta
mgr Wioleta Malowaniec
Sekretarz Gminy

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42911946 osób.