nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.3.2012                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew.
Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi w miejscowości Stary Łajszczew.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 1 520 mb i szerokości 3,0 m
-  wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej standard II,przy grubości po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 4 560 m2
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42-6
Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do dnia 15.09.2012 r
Data przekazania ogłoszenia: 26.04.2012 r.
Zamawiający  na   podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych przewiduje  zamówienie uzupełniające.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy   prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają  wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły – spełnia/nie spełnia. Nie  spełnianie chociażby jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22    ust.1 – załącznik Nr 4 do SIWZ;
-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik Nr.5 do SIWZ
-wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty drogowe zostały wykonane lub  są wykonywane należycie - załącznik Nr.6 do SIWZ.
Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej jednej referencji.
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (W celu potwierdzenia, że w/w polisa lub inny dokument jest opłacony zaleca się dołączenie do w/w dokumentów kserokopii dowodów ich opłacenia).

Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Warunki dotyczące wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21
Termin składania ofert: do dnia 16.05.2012 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 16.05.2012r  godz.12:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252960 osób.