nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl, e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.1.2012                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł postępowania
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.
Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi niepublicznej wewnętrznej w miejscowości Kamion.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na powierzchni 3 694,50 m2
- wykonanie przepustu o średnicy 60 cm – szt.2
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej standard II,przy grubości po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 3 694,50 m2
- oznakowanie pionowe i poziome
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Termin wykonania:
 od daty zawarcia umowy do dnia 15.09.2012 r
Data przekazania ogłoszenia:  26.04.2012 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają  wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i   finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły – spełnia/ nie spełnia.
Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 – załącznik Nr 4 do SIWZ;
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik Nr.5 do SIWZ
- koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie robót drogowych
- wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót drogowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbioru, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty drogowe zostały wykonane lub  są wykonywane należycie-  załącznik Nr.6 do SIWZ.
Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej jednej referencji.
- aktualne   zaświadczenie   właściwego   naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzające, że wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  opłat  lub,  że  uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie,  że uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (W celu potwierdzenia, że w/w polisa lub inny dokument jest opłacony zaleca się dołączenie do w/w dokumentów kserokopii dowodów ich opłacenia).

 Składanie ofert częściowych: nie
Składanie ofert wariantowych: nie
Warunki dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Termin związania z ofertą: 30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21
Termin składania ofert: do dnia 16.05.2012 r do godz.10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 16.05.2012 r godz.10:20
Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42986865 osób.