nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska: DOWOŻENIE UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI WALERIANY, STUDZIENIEC, GÓRKI, KORABIEWICE, BEDNARY, STARY ŁAJSZCZEW, KAMION I MICHAŁÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ W OKRESIE OD 01.01.2015r. DO 31.12.2017r.
Numer ogłoszenia: 251967 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Puszcza Mariańska , ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 831-81-69, faks 046 831-81-18.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszcza-marianska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOŻENIE UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI WALERIANY, STUDZIENIEC, GÓRKI, KORABIEWICE, BEDNARY, STARY ŁAJSZCZEW, KAMION I MICHAŁÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ W OKRESIE OD 01.01.2015r. DO 31.12.2017r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu uczniów z miejscowości Waleriany, Studzieniec, Górki, Korabiewice, Bednary, Stary Łajszczew, Kamion i Michałów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej w okresie od 01. 01. 2015r. do 31. 12. 2017 r. Kurs autobusów odbywać się będzie 2 razy dziennie : - dowóz uczniów do szkoły na godzinę 7:50 - powrót w. godz. 13:00-15:00 Liczba uczniów dowożonych w okresie: - od 01.01.2015r. do 26.06.2015r. będzie wynosiła ok. 123 osób; - od 01.09.2015r. do 31.12.2015r. będzie wynosiła ok. 136 osób; - od 01.01.2016r. do 24.06.2016r. będzie wynosiła ok. 136 osób; - od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. będzie wynosiła ok. 147 osób; - od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. będzie wynosiła ok. 147 osób; - od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. będzie wynosiła ok. 152 osób. Przewiezienie i odwiezienie uczniów odbywać się musi pojazdem dostosowanym do przewozu dzieci szkolnych. Każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce siedzące. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem, z aktualnym badaniem technicznym, spełniającym wymogi sanitarne i estetyczne, ogrzewanym wg potrzeb.Zleceniobiorca będzie realizował zamówienie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w celu spełnienia warunku , o którym mowa powyżej należy wykazać że Wykonawca posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaganą ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w celu spełnienia warunku , o którym mowa powyżej należy wykazać że Wykonawca wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania, przewozem dzieci do szkół przez okres co najmniej 10 miesięcy oraz o wartości rocznej nie mniejszej niż 70 000 zł . Wykonane usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie, np.: referencje; opinie lub listy polecające.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w celu spełnienia warunku o którym mowa powyżej, należy wykazać że Wykonawca dysponuje co najmniej 2 sprawnymi autobusami o liczbie miejsc nie mniejszej niż 43, wyprodukowanymi nie później niż w 2004r.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w celu spełnienia warunku o którym mowa powyżej Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w celu spełnienia warunku o którym mowa powyżej, należy wykazać że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia, na kwotę minimum 30.000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 Wykaz wykonanych lub wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Załącznik Nr 3 Wykaz pojazdów samochodowych przy pomocy których wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków - art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia- art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 6- oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik Nr 7Projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90

- 2 - wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia maksymalnie - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: - zmiany trasy przewozu w związku z koniecznością objęcia przewozem uczniów na innej trasie z powodu zmiany ich miejsca zamieszkania - zmianie w umowie ulegnie zapis § 9 . - jeśli wzrośnie ilość dowożonych dzieci do szkół, wynagrodzenie Wykonawcy zwiększy się stosownie do zwiększonej liczby przewozów uczniów z zachowaniem ceny imiennych biletów wykazanej w ofercie wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puszcza-marianska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój nr. 20.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój nr. 8 /Sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 43002191 osób.