nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax. 
/046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Tytuł postępowania

„ Demontaż, odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska – etap I”

Opis

1.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)  odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest( 56 posesji) - w ilości około 81,74 Mg , pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.

b) rozbiórkę pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo - cementowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Puszcza Mariańska(6 posesji) – w ilości około 13,26 Mg, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji. Demontaż z pokryć dachowych azbestu nastąpi bez względu na jego postać oraz wielkość i wysokość budynku.

Zamawiający  na  podstawie  art.  67  ust.  1  pkt.  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych przewiduje  zamówienie  uzupełniające.

Rodzaj zamówienia : Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Wspólny słownik zamówień (CPV):
 90650000-8
usługi usuwania azbestu;
 45262660-5 usuwanie azbestu
Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 16.07.2012 r.
Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 22.03.2012 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę  ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:

 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  

     przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania;

 2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dyspo-

     nują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena   spełnienia   warunków   udziału   w  postępowaniu  zostanie  dokonana  na  podstawie przedłożonych   dokumentów,    oświadczeń   i   zaświadczeń  wymaganych  postanowieniami specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wg  formuły  „ spełnia  -  nie spełnia ”.

Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych usług.

1.    formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ

2.    oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na

podstawie w art. 22 ust. 1 - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ;

3.    koncesję, zezwolenia lub licencję na prowadzenie działalności w zakresie transportu i usuwania wyrobów zawierających azbest

4.    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

5.     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (W celu potwierdzenia, że w/w polisa lub inny dokument jest opłacony zaleca się dołączenie do w/w dokumentów kserokopii dowodów ich opłacenia). 

6.    oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 3 do SIWZ;

7.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

8.    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

     Uwaga!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

Składanie ofert częściowych:     nie
Składanie ofert wariantowych:   nie
Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy
Kryteria oceny ofert:        cena – 100%
Termin związania z ofertą:  30 dni
Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl
Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10
Termin składania ofert:   do dnia 30.03.2012 r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8
96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 43002203 osób.