nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

            GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

Nasz znak: I.271.6.2011

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU  

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie  placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”

 Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Michałów w ramach programu rządowego„RADOSNA SZKOŁA”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw

-wykonanie nawierzchni placu jako segmentowej (płyty) z prasowanego granulatu gumowego

  i kolorowej warstwy EPDM

-dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw

- dostawa i montaż tablicy informacyjnej (tekst w brzmieniu ”Szkolny plac zabaw

  wyposażony w ramach  programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”, logo tego programu)

Pełny zakres rzeczowy zadania zawarty jest w załączonym przedmiarze robót,

stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ oraz projekcie technicznym (załącznik Nr.5 do SIWZ).

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, która będzie zawierała: inwentaryzację geodezyjną powykonawcza (w ilości 2 egz.), opis działania urządzeń zabawkowych, niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności dla wbudowanych materiałów, oraz instrukcje montażu , kontroli i konserwacji placu zabaw.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV):      45.11.12.00-0 

Termin wykonania zamówienia :  od daty zawarcia umowy – do dnia 30.09.2011 r

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 29.06.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne według formuły spełnia/nie spełnia.

 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą’.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art.89 ustawy.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

-         formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

-         wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr.3 do SIWZ

-         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-         jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-        aktualną informację   z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia  osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt. 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem  terminu składania ofert,

-         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

-         oświadczenie , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

-         oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

-         oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

-       wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i   urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 

    Wykonawca  może polegać  na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,   osobach zdolnych do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych innych  podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,    będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

-         wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane.

Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

Składanie ofert częściowych:     nie

Składanie ofert wariantowych - nie

Warunki dotyczące wadium:   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert -  najniższa cena   

Termin związania z ofertą:  30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

Termin składania ofert:   do dnia 14.07.2011 r. do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert:      dnia    14.07. 2011 r. godz.10:20  

Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                                96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

                    Michał Staniak

                                                                      Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45253018 osób.