nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Tytuł postępowania 
Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola Gminnego w Puszczy Mariańskiej, przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42.
Opis
Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach Przedszkola Gminnego w Puszczy Mariańskiej, przy ul. Króla Jana Sobieskiego 42, polegających na:
- wykonanie prac posadzkowych, murarskich, tynkarskich oraz malarskich,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przeróbki instalacji wod-kan oraz instalacji c.o. i elektrycznej
- wymiana i montaż nowych urządzeń sanitarnych.
Pełny zakres rzeczowy zadania zawarty w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zamówienie uzupełniające.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45310000-3; 45332200-5; 45332400-7; 45262311-4 45262500-6; 45410000-4; 45421000-4; 45431100-8; 45442110-1; 45431200-9.

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do dnia 20.09.2011 r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 14.06.2011 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze  wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj.:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2/ posiadają wiedzę  i doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w  postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „ spełnia - nie spełnia ”.
Nie  spełnianie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.
1/ formularz ofertowy złożony według wzoru  - załącznik Nr 1 do SIWZ
2/ kosztorys ofertowy
3/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
4/ jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie
5/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,
7/ oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 3 do SIWZ
8/  Uprawnienia budowlane w branży budowlanej oraz sanitarnej pracownika nadzoru do kierowania  robotami  budowlanymi  w  zakresie przedmiotu zamówienia spełniające wymogi art.12 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.  z  2006 r Nr.156 poz.1118 z późn. zm.) oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność w/w osoby do właściwej izby samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę).
9/  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  udziału w postępowaniu  -  załącznik Nr 4 do SIWZ
10/ wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,  którymi dysponuje lub  będzie  dysponował Wykonawca.   Jeżeli Wykonawca wskaże narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,  do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego  –  załącznik nr 6 do SIWZ 
11/wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  robót  budowlanych,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  budowlanym  stanowiącym  przedmiot  zamówienia,  z  podaniem ich wartości  oraz  daty  i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzajacych należyte  wykonanie  tych  robót  wystawionych  przez  podmioty,  na rzecz których roboty były wykonywane. –  załącznik nr 5 do SIWZ


Uwaga!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

 Składanie ofert częściowych:     nie

Składanie ofert wariantowych:   nie

Warunki dotyczące wadium:    nie dotyczy

Kryteria oceny ofert:        cena – 100%

Termin związania z ofertą:  30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.10

Termin składania ofert:   do dnia 28.06.2011 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8
                                           96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.
 
                                                                                                     Wójt Gminy Puszcza Mariańska
                                                                                                                    Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42919738 osób.