nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA  PUSZCZA  MARIAŃSKA
96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1
tel. /046/  831-81-69  lub  831-81-51  fax.  /046/   831-81-18
www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

Nasz znak: I.271.5.2011
OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU


Tytuł postępowania
Modernizacja drogi w miejscowości Stary Łajszczew  Gmina Puszcza Mariańska

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja drogi  w miejscowości Stary Łajszczew Gmina Puszcza Mariańska

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1.    Przygotowanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi na długości 970 mb i szerokości 4,0 m
2.    Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na powierzchni 3 880 m2

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20-7

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy do dnia 29.07.2011 r.

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 28.04.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia.  
4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.  Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
 z postępowania.  

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

    formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ
    wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr.3 do SIWZ
    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
    jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie
    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego  organu  sądowego  lub administracyjnego kraju pochodzenia  osoby w zakresie określonym  art.24  ust.1  pkt 4-8 ustawy,  wystawione  nie  wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,
    oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
    wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i   urządzeń,którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.
 Wykonawca  może polegać  na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż będzie dysponował  zasobami niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  a  w szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie   tych   podmiotów do  oddania   mu   do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu zamówienia.
    wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane. Uwaga!!! Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

Składanie ofert częściowych:  nie

Składanie ofert wariantowych - nie

Warunki dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert -  najniższa cena

Termin związania z ofertą:  30 dni 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ:  www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ:   w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21 

Termin składania ofert:   do dnia 12.05.2011 r do godz.10:00

Termin otwarcia ofert:      dnia 12.05.2011 r godz.10:20

Miejsce składania ofert:     Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8
                                               96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.


Michał Staniak  
  Wójt Gminy 
   w Puszczy Mariańskiej

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42932290 osób.