nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                                                          Puszcza Mariańska 02.11.2016r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r poz. 1774 j.t.  ) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. poz. 1490 )

 

Wójt Gminy  Puszcza Mariańska   ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości na okres powyżej 3 lat

    Nr działki

nierucho-mości

  Pow. działki

  w  ha

 Nr KW

Położenie

nieruchomości

Wywoławcza miesię-czna wysokość czynszu dzierżawnego                   netto zł

 

    Wadium

  Min.postą-

  pienie

   

42

 

0,6688

 

 

PL1Z/00041392/5

 

 

Stary Łajszczew nr 49A       

 

4925,60zł

 

 

 900,00

 

 

100,00

 

 

Uwaga:   do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

  Przetarg odbędzie się w dniu  06 grudnia   2016 o godz. 10°° /wtorek/

 w sali USC Urzędu Gminy Puszcza Mariańska.

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 wniesienie w pieniądzu  wadium  należy wpłacić najpóźniej  w dniu 02.12.2016r do godziny 14 °° w  Kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy BS Sk-ce 219297 0005 0300 0781 2012 0043 .

Za dzień wpłaty wadium  uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Gminy .

Wadium zwraca się uczestnikom przetargu w terminie do 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu z tym, że wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego  za początkowy okres dzierżawy . Wadium ulega przepadkowi w razie nieusprawiedliwionego uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.         

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100 zł .

Działka zabudowana budynkiem  o charakterze użyteczności publicznej , wykorzysta-wany w przeszłości przez Wydziarżawiającego na prowadzenie szkoły publicznej o pow.  598,00m2 , składający się z dwóch kondygnacji . Dla w/w działki  brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospo-darowania Przestrzennego- szkoła, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  z możliwością realizacji podstawowych usług obsługujących obszar oraz zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej o symbolu MN1.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia  z wyłączeniem:

budynku gospodarczego wolnostojącego oraz placu zabaw na nieruchomości. Na potrzeby Wydzierżawiającego Dzierżawca zobowiązany jest udostępnić każdorazowo pomieszczeń świetlicy w budynku byłej szkoły . Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla mieszkańców gminy.

Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne , wodociągowe, szambo oraz telefon.

Oferent , który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Puszcza Mariańska .

 Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej  pokój nr 22 lub telefonicznie  46 8318169  wew.  16

 

Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.puszcza-marianska.pl ,

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectw Gminy Puszcza Mariańska  .                                                                                                                    

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyn.      

 

 

                                                                                              

 

 

 

Wójt Gminy

                                                                                                   Michał Staniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 42932229 osób.