nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowej / nr sprawy Ob.524.3.2017/


Puszcza Mariańska, 02.05.2017r.
Ob.524.3.2017


Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Puszcza Mariańska – organizacja działań wspierających aktywność i integrację osób w wieku emerytalnym.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Puszcza Mariańska – organizacja działań wspierających aktywność i integrację osób w wieku emerytalnym.
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 Zgodnie z częścią IX „Rocznego programu współpracy Gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” (Uchwała Nr XXXII/151/2016 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 grudnia 2016r.), każda organizacja ma prawo zgłosić jednego przedstawiciela. W skład komisji zostanie powołany jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych. Jeżeli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc przypadających organizacjom w komisji, w skład komisji powołuje się przedstawiciela organizacji, która najwcześniej zgłosiła swojego kandydata.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, składając (osobiście lub drogą pocztową) wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) w terminie do dnia 11.05.2017r. (liczy się data wpływu do tutejszego Urzędu) w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

Zgłoszenia, które wpłyną do tutejszego Urzędu po 11.05.2017r., nie będą rozpatrywane.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży.Wójt Gminy Puszcza Mariańska
/-/ Michał Staniak

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252927 osób.