nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska dnia 09.03.2011r.

 

 

Nasz znak: GKZK.271.1.2011

 

 

 

MODYFIKACJA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

Dotyczy: ogłoszonego w dniu 08.03.2011r. zapytania ofertowego na ,,Wykonanie inwentaryzacji  zasobów azbestowych   na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną efektu ekologicznego programu

 

Uprzejmie informuję, że treść Zapytania Ofertowego  ulega modyfikacji, dział I pkt. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury oraz na podstawie informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli lub zarządców nieruchomości, pracownicy Wykonawcy są zobowiązani odwiedzić wszystkie nieruchomości na terenie gminy,

§  dla każdego obiektu, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest należy przeprowadzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 05.08.2010r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz.1089 z późń. zm.),

§  kartę oceny wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla właściciela/zarządcy nieruchomości, drugi dla Zamawiającego,

§  podczas przeprowadzania inwentaryzacji wykonawca zbierze informacje od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest,

§  dane uzyskane z inwentaryzacji z  danymi na temat stanu pilności i planowanego terminu usunięcia należy przedłożyć Zamawiającemu w formacie .xls

 

 Zmianie podlega załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, po dokonaniu zmiany załącznik nr 2  otrzymuje  brzmienie:

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE

 

        W związku z zapytaniem ofertowym z dnia ……………………………… na „Wykonanie inwentaryzacji  zasobów azbestowych   na terenie gminy Puszcza Mariańska wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Puszcza Mariańska wraz z oceną efektu ekologicznego programu”, postępowanie znak ………………………………. ,  ogłoszonego przez Gminę Puszcza Mariańska, oświadczam, że Wykonawca, którym jest : ………………………………………………………….……………………………………………..

………………………………………………………….……………………………………………..

……………………………………………….………..………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………..

                                  Nazwa i adres wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON lub PESEL

 

1)  posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i stopnia pilności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 05.08.2010r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest( Dz. U. z 2010r. Nr.162, poz. 1089 z późń.  zm.),

2) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

                                                                               …………………..…………………….

                                                                                  ( data i podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Pozostała treść Zapytania Ofertowego i Załączników  pozostaje bez zmian.

 

 

 

                                                           Wójt  Gminy

                                                                               Michał Staniak

 

 

 
Odwiedziło nas już 45253013 osób.