nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja kotłowni

Puszcza Mariańska, dnia 20.09.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.9.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
                 budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno
                 Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47                                                                                                                                                                                                      
        
 W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach ul. Miodowa 47                                                                       
                                                           

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę :

                    Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD

                           Krzesińscy Spółka Jawna

                           96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40

 

   cena ofertowa brutto –116 181,84 zł

słownie: sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 4 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 

2.W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.

1.Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę:

   MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewicz  ul. Tartaczna5 ,89-400 Sępolno

   Krajeńskie  cena oferty – 148 594,39 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,82 pkt.

2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę:

   ECO- THERM Sp. z o.o , 99-400 Łowicz    ul. Jana Pawła II 177/179,cena oferty-

   147 531,26 zł, w kryterium cena otrzymała – 7,87 pkt.

3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę:

    EKOINSTAL Sp. J. Jarosław Stefanowski, Andrzej Szewczyk,96-100 Skierniewice

    ul. M. C. Skłodowskiej 118, cena oferty – 153 627,00 zł, w kryterium cena otrzymała-

7,56 pkt.

 

 

 

4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSBUD Krzesińscy Spółka Jawna

96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40, cena oferty – 116 181,84 zł, w kryterium cena otrzymała – 10,00 pkt.

5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany „KAL-FAM” Wojciech Kalinowski Kamion 40,

96-330 Puszcza Mariańska, cena oferty-  157 068,71 zł, w kryterium cena otrzymała- 7,40 pkt.

 

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od 

    dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                

                                                                                             Michał Staniak

                                                                                               Wójt Gminy 

 
Odwiedziło nas już 45252555 osób.