nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Lokalna Grupa Działanie „Echo Puszczy Bolimowskiej” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małe projekty

 

I.              Termin, miejsce i tryb składania wniosków

 

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 17 października 2011 r. do dnia 8 listopada 2011 r. do godz. 16.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1  w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00, w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 (Gminna Biblioteka Publiczna) we wtorki godz. 8.00-16.00, w Bolimowie przy ul. Łowickiej 8 (Gminny Ośrodek Kultury) w środy godz. 8.00-16.00.

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

 

II.            Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
na stronie internetowej LGD www.echo-puszczy.eu, www.puszcza-marianska.pl
(w zakładce Inicjatywy Społeczne, w pod stronie Lokalna Grupa Działania
,,Echo Puszczy Bolimowskiej”) lub stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.)

III.           Kryteria wyboru projektów dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małe projekty przez LGD, określone w LSR:

Kryteria z LSR są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.echo-puszczy.eu, www.puszcza-marianska.pl (w zakładce Inicjatywy Społeczne, w pod stronie Lokalna Grupa Działania ,,Echo Puszczy Bolimowskiej”) bądź
w siedzibie LGD.

IV.          Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małe projekty przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do projektów dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małe projekty jest zawarty we wniosku o przyznanie pomocy.

V.            Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków wynosi 152 000,00 zł.

 

VI.          Minimalne wymagania, których spełnienie jest nizbędnę do wyboru operacji przez LGD.

 

1.    Operacja musi zostać uznana za zgodną z LSR, tzn. przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego, co najmniej jednego celu szczegółowego oraz jest zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym do realizacji w ramach LSR.

2.    Operacja musi uzyskać w wyniku oceny wartości merytorycznej co najmniej 
20 punktów.

 

LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD ,,Echo Puszczy Bolimowskiej” ul. Króla Jana Sobieskiego 1 w Puszczy Mariańskiej w godz. 8.00-16.00 tel. (46) 831 81 17, e-mail: echo@leader.puszcza-marianska.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie. Materiał promocyjny finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Pragramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252937 osób.