nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Zarządzenie nr  12 / 2016
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 13 kwietnia 2016 roku


w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239,  
z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału III ust. 1 pkt 2 „Rocznego programu współpracy gminy Puszcza Mariańska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”, Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządza, co następuje:

§ 1
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Gminy Puszcza Mariańska – organizacja działań wspierających aktywność i integrację osób w wieku emerytalnym, zleca się wykonanie w/w zadania publicznego następującym podmiotom:
1) Stowarzyszeniu Seniorów PROMYK z Bartnik,
2) Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie - Kołu w Puszczy Mariańskiej.

§ 2
Na wsparcie realizacji w/w zadania przeznacza się środki finansowe w wysokości 10 000 zł, w tym dla:
1) Stowarzyszenia Seniorów PROMYK z Bartnik - 5 000 zł,
2) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie - Koła w Puszczy Mariańskiej - 5 000 zł.

§ 3
Wyznacza się p. Aleksandrę Wójcicką, inspektora na samodzielnym stanowisku ds. obywatelskich, do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją w/w zadania.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Puszcza Mariańska
/-/ Michał Staniak


Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252138 osób.