nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

                                                                                        Puszcza Mariańska, dnia 11.10.2011 r.Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak:I.271.11.2011

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

                 budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie drogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy.

 
                                                                                                                                                                                                

 W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie drogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy                                                                      

                                                           

Gmina Puszcza Mariańska na podstawie art.92 ustawy z dnia 29.01.2004 r –Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010r nr.113,poz.759) zawiadamia, że:

1.Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę :

                    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

                        „SINBUD”     Piotr  Siniarski

                     96-230 Biała Rawska ul. Mickiewicza 9

 

   cena ofertowa brutto –416 027,64  

słownie: czterysta szesnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery  grosze.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr. 2 w/w Wykonawcy przedstawia najkorzystniejsze kryterium oceny ofert określone przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 

2.W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.

1.Oferta Nr.1 złożona przez Wykonawcę:

   BBJ Sp. z o.o ul. Czereśniowa 98 lok.230, 02-456 Warszawa, cena oferty –

   1 095 205,01 zł, w kryterium cena otrzymała – 3,80 pkt.

2. Oferta Nr.2 złożona przez Wykonawcę:

   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „SINBUD”  Piotr  Siniarski

   96-230 Biała Rawska ul. Mickiewicza 9,cena oferty- 416 027,64zł, w kryterium cena  

   otrzymała – 10,00 pkt.

3. Oferta Nr.3 złożona przez Wykonawcę:

    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOR-POL” Bożena Szuplewska,

   96-100 Skierniewice ul. Senatorska 6, cena oferty – 603 530,40 zł, w kryterium cena

    otrzymała-6,89 pkt.

4. Oferta Nr.4 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ŻYRARDÓW’ Piotr Borkowski,

96-300 Żyrardów ul. F.de Girarda 11/47, cena oferty – 976 183,92 zł, w kryterium cena otrzymała – 4,26 pkt.

5. Oferta Nr.5 złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o,

05-604 Jasieniec ul. Asfaltowa 2, cena oferty-  575 040,45 zł, w kryterium cena otrzymała- 7,23 pkt.

 

3.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od 

    dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                        Michał Staniak

                                                                                                                         Wójt Gminy

 
Odwiedziło nas już 42919635 osób.