nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA UL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1

tel. /046/ 831-81-69 lub 831-81-51 fax. /046/ 831-81-18

www.puszcza-marianska.pl e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

 

Nasz znak: I.271.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Tytuł postępowania

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie dogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy.

 Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w pasie dogi niepublicznej w miejscowościach Waleriany i Mrozy.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. budowa chodnika o długości 989 mb z kostki betonowej

2.  zjazdy do posesji – szt.33

3.  studnie chłonne – szt.3

4.  przepusty – szt.8

5. ciek przykrawężnikowy  z kostki betonowej  

 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.22-1

Termin wykonania:  od daty zawarcia umowy  - do 30.01.2012r

Data przekazania ogłoszenia do biuletynu: 26.09.2011 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków .

O  udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki tj:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

3/dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą’.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art.89 ustawy.

 

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań dla oferowanych robót budowlanych.

·         formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik Nr.1 do SIWZ

·         wypełniony kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr.3 do SIWZ

·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

·         jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert,

·         oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

·         wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

·         wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto i brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót wystawionych przez podmioty na rzecz których roboty były wykonywane.

Zamawiający żąda przedłożenia co najmniej trzech referencji.

Składanie ofert częściowych: nie

Składanie ofert wariantowych - nie

Warunki dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 Kryteria oceny ofert - najniższa cena

Termin związania z ofertą: 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.puszcza-marianska.pl

Miejsce otrzymania SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój Nr.21

Termin składania ofert: do dnia 11.10.2011 r do godz.10:00 

Termin otwarcia ofert: dnia 11.10.2011 r godz.10:20

Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej pokój Nr. 8

                                               96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1.

 

Załączniki

 
Odwiedziło nas już 45252263 osób.