nawigacja
Logo BIP
kartki
Agencja Rozwoju Mazowsza
Muzem Mazowsza Zachodniego Serwis Dziennika Ustaw Serwis Monitora Polskiego Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji Gesipussa Żyroskop - wyższa jakość informacji Udział Stanisława Papczyńskiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej Europy Więcej informacji

Puszcza Mariańska, 7 grudnia 2011 r.


OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko: Asystent Biura LGD w Puszczy Mariańska

Zarząd LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Asystent Biura LGD w Puszczy Mariańskiej.
Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie co najmniej średnie, 
2. Dobra znajomość źródeł finansowania projektów, zasad podejścia Leader oraz procedur ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy UE, w tym zwłaszcza PROW, 
3. Doświadczenie w planowaniu projektów o charakterze podobnym do operacji objętych wsparciem w ramach działań osi 3 PROW oraz tzw. „małych projektów”, 
4. Doświadczenie w aktywizowaniu mieszkańców wsi, 
5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz innych urządzeń biurowych, 
6. Komunikatywność, 
7. Dobra organizacja pracy.
 Wymagania pożądane: 
1. Doświadczenie w koordynacji/realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji objętych wsparciem w ramach działań osi 3 PROW oraz tzw. „małych projektów”, 
2. Doświadczenie w pracy biurowej, 
3. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym, 
4. Doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym,
Podstawowy zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku: 
Do głównych zadań realizowanych na stanowisku pracy należą: 
1. Bezpośrednia obsługa projektodawców, 
2. Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 oraz „małych projektów” objętych LSR, 
3. Pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, rozliczaniu projektów, przygotowywaniu raportów z realizowanych działań, 
4. Przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,
 5. Aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji LSR, 
6. Wyszukiwanie konkursów grantowych i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej LGD, 
7. Planowanie i koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez LGD w ramach działania 4.3. PROW (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja), 
8. Zaopatrzenie biura LGD, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji, prowadzenie korespondencji, prowadzenie sekretariatu, 
9. Obsługa władz LGD, protokołowanie zebrań, 
10. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura lub Zarząd LGD. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. Życiorys (CV), 
2. List motywacyjny, opatrzony klauzulą: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926).” 
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, 
4. Oświadczenie kandydata, że nie był karany, 
5. Listy referencyjne. 
Termin składania aplikacji upływa dnia 23 grudnia 2011 r. o godz. 11:00. Oferty składane są w zamkniętej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Asystenta w biurze LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”. Oferty mogą być dostarczane osobiście do biura LGD lub drogą pocztową. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Wyboru kandydata dokona komisja konkursowa po przeprowadzeniu wstępnej selekcji oraz selekcji merytorycznej, która obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. O terminie tej rozmowy kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (np. telefonicznie). 
W przypadku wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach koniecznych, LGD może zatrudnić osobę spełniającą wymagania konieczne jedynie w części. W celu weryfikacji kompetencji pracowników możliwe jest zatrudnienie na okres próbny. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą aplikacje złożone przez osoby zamieszkujące gminę Puszcza Mariańska.

Siedziba Biura LGD znajduje się w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 
tel.: 46/831-81-17, e-mail: echo.leader@puszcza-marianska.pl
 
Odwiedziło nas już 42911855 osób.